KLUBO 2023M. VEIKLOS ATASKAITAVETERANŲ KLUBAS „AUTOMOBILININKAS“

Įmonės kodas 300077811

Jankiškių g. 41 Vilnius

 

2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

2024 m. balandžio 22 d.

 

I.BENDROJI INFORMACIJA

 

Veteranų klubas „Automobilininkas“ (toliau - Klubas) įkurtas 2003 m. kovo 7 dieną, yra savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, veikia asociacijų teisėmis ir pareigomis bei nepriklauso jokiai įmonių grupei. Klubas neturi filialų, atstovybių ir dukterinių įmonių. Klubas tai  fizinių asmenų savarankiškas susivienijimas, vykdantis ūkinę, socialinę veiklą bei funkcijas, vienija automobilių transporto veteranus bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

Klubas savo veikloje vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir Klubo įstatais[1]. Aukščiausias klubo valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas. Visuotiniame susirinkime dviejų metų kadencijai renkami taryba ir klubo prezidentas. Klubo taryba sudaroma iš 9 narių, dirba pagal Tarybos darbo reglamentą[2].

Klubo valdymo organai yra šie:

-aukščiausias klubo organas – visuotinis narių susirinkimas;

-kolegialus valdymo organas - klubo taryba;

-vienasmenis valdymo organas - klubo prezidentas.

2023-05-26 vykusiame visuotiniame susirinkime Klubo prezidentu buvo išrinktas Gintaras Nakutis, o į atsilaisvinusias 2 vietas tarybos nariais buvo išrinkti Rimantas Markauskas ir Rimantas Bubnelis, t.y. ataskaitiniu laikotarpiu taryboje buvo Gintaras Nakutis (prezidentas), Juozapas Grabys (viceprezidentas), Rimantas Markauskas (finansininkas), Jevgenij Stolovickij, Lina Jakubauskienė, Algis Narutis, Antanas Vyčas, Aronas Abramovičius ir Rimantas Bubnelis. Finansų kontrolieriumi buvo Juozas Bernackas.

2023-12-31 klube buvo 180 narių (2023-05-26 visuotinio susirinkimo metu - 190 narių), šiuo metu klube yra 179 nariai. 2023 metais priimti 2 nauji nariai, o nuo 2023 metų pradžios klubas neteko 13 narių, iš kurių: neturime informacijos apie 1 narį,  išstojo 6 nariai, mirė 6 nariai.

Šiuo metu klube yra 179 nariai, iš kurių 15 yra moterys ir 164 - vyrai. Vidutinis klubo narių amžius yra 73,9 metai. Vyriausiam nariui  šiuo metu yra 94 metai, jauniausiam – 42 metai;

nuo 40 iki 50 matų – 1,

nuo 50 iki 60 metų – 11,

nuo 60 iki 70 metų – 44,

nuo 70 iki 80 metų – 78,

nuo 80 iki 90 metų – 37,

 virš 90 metų            – 8 nariai.

Klubas savo veiklą organizuoja regionuose. Didžiausiame Vilniaus regione yra 90 narių, Kauno – 32 (regiono vadovas J.Gaubšas), Klaipėdos – 18 (J.Daugininkienė), Šiaulių  – 16 (V.Laužikas), Panevėžio – 16 (R.Žukauskas)  ir Alytaus regione – 7 nariai (nuo 2023 pabaigos D.Venčkauskienė).

 

II. 2023 M. FINANSINĖ VEIKLA

 

Pajamos: pagrindinės klubo pajamos 2023 metais – 5974,73 Eur, iš jų:

 • nario mokestis                                             2375,01 Eur
 • juridinių asmenų parama                              1500,00 Eur
 • fizinių asmenų parama                                   370,00 Eur
 • fizinių asmenų 1,2% GPM dalis                       1224,72 Eur
 • tiksliniai klubo narių įnašai                               505,00 Eur

Sąnaudos: pagrindinės klubo veiklos sąnaudos 2023 metais – 7025,67 Eurai, iš jų:

 • darbo užmokestis ir socialinis draudimas         1395,96 Eur
 • internetas, ryšiai                                               51,86 Eur
 • banko paslaugos                                               96,98 Eur
 • ūkinės išlaidos                                                308,24 Eur
 • dovanoms                                                      467,74 Eur
 • renginiai, ekskursijos                                      4054,00 Eur
 • kitos išlaidos                                                   650,89 Eur 

Gauta parama: 2023 metais Klubas gavo 1500 Eur paramos iš juridinių asmenų, t. sk. 1000 Eur iš UAB „Transekspedicija“ (į/k 302453803)  ir 500 Eur ir UAB „Transvelas“ (į/k 174973757). Klubo nariai suteikė 370 Eur paramą, o VMI pervedė 1224,72 Eur fizinių asmenų 1,2 proc. GPM dalį.

Nario mokestis: Klubo nariai 2023 metais sumokėjo 2375,01 Eur nario mokesčio už 2023 ir ankstesnius metus.  5 nariai yra skolingi 80 Eur nario mokesčio už 2023 ir ankstesnius metus. Nuo nario mokesčio dėl rimtų priežasčių buvo atleisti 16 narių, viso 350 Eur.

2023 metais nario mokesčio surinkimas buvo beveik šimtaprocentinis, o už ankstesnius metus buvo sumokėta apie 400 Eur nesumokėtos skolos. Nemažai narių sumokėjo didesnį nei 10 Eur nario mokestį, kaip ir yra nusprendęs visuotinis susirinkimas.

 

III. KLUBO VEIKLA

 

2023 metais įvyko 8 Klubo tarybos posėdžiai, kuriuose buvo tvirtinamos ir tikslinamos Klubo pajamų ir sąnaudų sąmatos, svarstomi klausimai dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo, dėl tarybos darbo plano, 20 metų Klubo jubiliejaus paminėjimo ir kitais veiklos klausimais.

2023-06-12 vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtintas darbo planas, kurio buvo laikomasi pagal galimybes.

Taryba, vykdydama 2023-05-26 visuotinio susirinkimo nutarimą parengė Klubo įstatų ir tarybos darbo reglamento pakeitimus, kurie buvo apsvarstyti regionuose ir el.laiškais išsiųsti nariams. Įstatų pakeitimais siekiama sureguliuoti prezidento atsistatydinimo ar atšaukimo procedūras, įtvirtinama viceprezidento, kaip prezidento pavaduotojo pareigybė, nustatoma, kad tarybos darbo reglamentas tvirtinamas visuotiniame susirinkime, keičiamos ir tikslinamos kitos nuostatos. Taip pat siūloma pakeisti Klubo pavadinimą iš Veteranų klubas „Automobilininkas“ į Klubas „Automobilininkas“. Susirinkimui pritarus pakeitimams, jie įsigaliotų tik įregistravus įstatus Juridinių asmenų registre.

2023-09-04 tarybos posėdžio nutarimu klubo Garbės veterano vardas buvo suteiktas J.Cicėnui, A.Juozapavičienei, J.Maksimovui ir R.Žukauskui.

Pasiteisino Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams (apie 20 kiekvienam kuratoriui), t.y. regiono narius kuravo D.Lukošius, J.Stolovickij, J.Grabys, A.Narutis ir A.Abramovičius. Kuratoriai tiesiogiai bendrauja su savo kuruojamaisiais dėl įvairių renginių organizavimo, nario mokesčio sumokėjimo ir kitais klausimais.

Kaip ir kiekvienais metais siunčiami sveikinimo atvirukai sulaukusiems 50, 60, 70, o nuo 80 metų klubo nariai sveikinami kasmet.

Klubo interneto svetainėje nuolat talpinama informacija apie organizuojamus renginius, gėlių puokšte primenama apie kiekvieną mėnesį gimusiuosius, klubo nariai buvo sveikinami įvairių valstybinių ir kitų švenčių proga, o metraštyje pasakojama apie renginius, kuriuos organizavo ar kuriuose dalyvavo klubo nariai.

Didelio aktyvumo susilaukė (dalyvavo apie 80 narių) Klubo kasmetinė sueiga Kaune, kurios metu buvo paminėtas ir Klubo 20-metis.

Už klubo steigimo iniciatyvą Algimantui Baubliui, Vytautui Milėnui ir Antanui Mickui buvo įteiktos atminimo dovanos.

Be bendrų renginių, skirtų visam Kubui, organizuojama veikla regionuose:

Vilniaus regionas. 2023 metais:

suorganizuotas apsilankymas ir apžiūrėtos naujos Vilnius TECH Transporto inžinerijos fakulteto patalpos,

aplankytas Eitučio senovinių automobilių muziejus buvusiame Taksi parke,

grupelė Klubo narių plaukė laivu Nerimi ir grožėjosi vakarinio Vilniaus vaizdais,

profesorius, technikos mokslų daktaras Jonas Butkevičius surengė savo tapybos darbų parodą ir pakvietė klubo narius ją apžiūrėti,

dalyvauta  susitikime-diskusijoje su buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu generolu Jonu Vytautu Žuku tema: „Baltijos šalių saugumas dabartinių grėsmių akivaizdoje“.

Nepavyko surengtos išvykos į  grybų švente Varėnoje rugsėjo pabaigoje, nes ji buvo perkelta į rugsėjo 8 d., kai vyko sueiga Kaune.

Apsilankymas Visorių informacinių technologijų parke dėl techninių galimybių nusikėlė ir planuojamas dar šį pavasarį.

Kauno regionas. Kauno regionas organizuoja nuolatinius susitikimus kas ketvirtį, kuriuose betarpiškai bendraujama, sveikinama gimtadienio proga, organizuojamos išvykos, o 2023 m. buvo organizuota metinė klubo sueiga Kaune. Palaikant Kauno regionui, L.Bliūdžius parengė fotoalbumą apie 2023-09-08 vykusią sueigą Kaune ir ten paminėtą Klubo 20 metų jubiliejų - „Veteranų klubas „Automobilininkas“ 20-ties metų šventė Kaune“.

Šiaulių regionas. Kasmet organizuojami du renginiai – Kalėdinis (ar Naujametinis), sausio mėn., apsilankant kokiame nors Šiaulių kultūros objekte (pvz., fotografijos ar vaistų muziejais ir panašiai), ir organizuojama išvyka į kokią nors regiono vietą. 2023 m. buvo organizuota išvyka į Platelius su ekskursija po Platelių dvarą ir bendravimu gamtoje. 2022 metais buvo organizuota išvyka į Biržus,  dar ankstesniais metais  - į Telšius.  

Panevėžio regionas. Klubo nariai sveikinami jubiliejinių gimtadienių proga, lankomi mirusių kolegų kapai. 2023 m. buvo organizuota ekskursija Panemune ir po Klaipėdos kraštą, išvyka į Anykščius, ekskursija į Vilnių, kurios metu buvo aplankytas Bernardinų vienuolyno ansamblis, Eitučio senovinių automobilių muziejus, plaukiota laivu Nerimi.

 

IV. PAGRINDINIAI KLUBO VEIKLOS TIKSLAI 2024 M.

 

Laikytis klubo tradicijų, surengti metinę sueigą, organizuoti išvykas regionų lygmeniu, siekti kuo aktyvesnio dalyvavimo juose, suaktyvinti veiklą Klaipėdos ir Alytau regionuose.

   

Veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentas                                                    Gintaras Nakutis

 

[1] Įstatai įregistruoti JAR 2007-07-29

[2] Reglamentas patvirtintas Tarybos 2016-04-19 sprendimu vadovaujantis Įstatų 7.1.2. punktu.Atgal į sąrašą