Įstatai


VETERANŲ KLUBO „AUTOMOBILININKAS" ĮSTATAI

 

ĮREGISTRUOTA

Juridinių asmenų registre

2007 m. liepos 27 d.

Kodas 300077811

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Veteranų klubas „Automobilininkas" (toliau - klubas) veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais, šiais įstatais, klubo visuotinio susirinkimo bei tarybos sprendimais.

1.2. Klubas - tai Lietuvos Respublikos fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis ūkinius, ekonominius, socialinius uždavinius bei funkcijas, vienijantis automobilių transporto veteranus bendriems tikslams ir interesams tenkinti.

1.3. Klubas tai ne pelno siekianti organizacija, kurios teisinė forma - asociacija.

1.4. Klubas nustatyta tvarka yra paramos gavėjas.

1.5. Klubas yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį,

organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Jis turi atsiskaitomąją sąskaitą ir vykdo savarankišką finansinę veiklą.

1.6. Klubas turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: „Veteranų klubas „Automobilininkas".

1.7. Klubo buveinės adresas - Jankiškių g. 41, Vilnius.

1.8. Klubo veiklos laikotarpis neribotas. Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Klubo tikslai, funkcijos ir uždaviniai

 

2.1. Vienyti automobilių transporto veteranus konkretiems sumanymams įgyvendinti, atstovauti klubo narių teisėms, ginti jų interesus valstybinėse, visuomeninėse institucijose.

2.2. Organizuoti klubo narių išvykas susipažinti su naujausiais pasiekimais automobilių transporto srityje, pažangia automobilių eksploatacija, jų remontu bei priežiūra.

2.3. Teikti pasiūlymus automobilių transporto valdymo institucijoms (per konferencijas, seminarus, pasitarimus) dėl mūsų šalyje vykdomos kelių transporto vystymo politikos. Propaguoti kelių transporto saugų eismą ir aplinkosaugą, susijusią su kelių transporto veikla .

2.4. Teikti klubo nariams moralinę, finansinę, bei ekonominę pagalbą, organizuoti veteranų sueigas, pasitarimus.

2.5. Organizuoti klubo narių sveikinimus jubiliejų proga įteikiant atminimo dovanas.

2.6. Organizuoti klubo Veterano garbės vardo suteikimą įteikiant pažymėjimą bei atminimo dovanas.

3. Klubo teisės ir pareigos

3.1. Klubas gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems LR asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose:

3.1.1. turėti atsiskaitomąją sąskaitą banke įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.2. valdyti, naudoti jam priklausanti turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.4. steigti visuomenines informavimo priemones;

3.1.5. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

3.1.6. steigti filialus. Jie steigiami tarybos nutarimu. Filialas yra klubo padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi klubo, kaip juridinio asmens vardu. Filialas veikia pagal klubo įstatus ir tarybos suteiktus įgaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka;

3.1. 7. steigti fondus; .

3.1.8. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti klubo tikslus ir uždavinius;

3.1.9. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus LR įstatymų nustatytais atvejais;

3.1.10. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja klubo įstatams bei veiklos tikslams.

3.2. Klubas užsiima tokia komercine-ūkine veikla:

3.2.1. dalyvauja atliekant mokslinius tyrimo darbus įvairiais transporto, ekspediciniais ir

marketingo klausimais;.

3.2.2. teikia konsu1tacines paslaugas;

3.2.3. organizuoja seminarus, parodas;

3.2.4. dalyvauja automobilių transporto muziejų organizavimo veikloje.

4. Klubo nariai. jų teisės ir pareigos. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš klubo

sąlygos.

4.1. Klubo nariais gali būti fiziniai asmenys, raštu pareiškę norą būti klubo nariais. Klubo nariu tampa (nario statusą jis įgauna) jei:

4.1.1. dirbo automobilių transporto srityje ne mažiau kaip 25 metus (kai kuriems asmenims tarybos sprendimu šis reikalavimas gali būti netaikomas);

4.1.2. turi aukštąjį išsilavinimą (kai kuriems asmenims tarybos sprendimu šis reikalavimas gali būti netaikomas);

4.2. Prašymai dėl stojimo į klubo narius svarstomi tarybos posėdyje. Nariai į klubą priimami tarybos sprendimu. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

4.3. Klubo narys moka nustatytą metinį mokestį.

4.4. Klubo narių skaičius neribojamas. Klubo nariui įteikiamas pažymėjimas.

4.5. Klubo narys turi teisę:

4.5.1. rinkti ir būti renkamu į klubo vadovaujančius organus;

4.5.2. naudotis klubo teikiamomis paslaugomis;

4.5.3. gauti informaciją ir dokumentus apie klubo veiklą, naudotis klubo sukaupta informaciją. Informacijos ir dokumentų pateikimo klubo nariams tvarką tvirtina klubo taryba atskiru dokumentu;

4.5.4. dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose (konferencijose, seminaruose, pasitarimuose, išvykose į gamybinius objektus);

4.5.5. dalyvauti diskusijose visuotiniuose susirinkimuose svarstomais klausimais, teikti

pasiūlymus dėl klubo bei tarybos veiklos;

4.5.6. bet kada išstoti iš klubo;

4.6. Klubo narių pareigos:

4.6: 1. laikytis klubo įstatų;

4.6.2. laiku mokėti kasmetinį nario mokestį;

4.6.3. vykdyti visuotinių klubo narių susirinkimų ir tarybos posėdžių nutarimus.

4.7. Klubas turi teisę, tarybos nutarimu, pašalinti narį, jei:

4.7.1. nario veikla ir tikslai prieštarauja klubo tikslams ir uždaviniams;

4.7.2. narys nemoka kasmetinio nario mokesčio;

4.7.3.narys nevykdo visuotinio klubo narių susirinkimo ar tarybos posėdžių nutarimų.

5. Klubo valdymas

Klubo organai yra šie:

5.1. aukščiausias klubo organas – visuotinis narių susirinkimas;

5.2. kolegialus valdymo organas - klubo taryba;

5.3. vienasmenis valdymo organas - klubo prezidentas.

6. Visuotinis narių susirinkimas.

Visuotinis narių susirinkimas (toliau - visuotinis susirinkimas) yra aukščiausias klubo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkime turi teisę dalyvauti visi nariai. Kiekvienas klubo narys visuotiniame susirinkime, priimant sprendimus, turi vieną balsą.

6.1. Visuotinio susirinkimo kompetencijai priklauso: .

6.1.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;

6.1.2. nustatyti klubo tikslus ir uždavinius;

6.1.3. nustatyti klubo narių metinio mokesčio dydžius bei mokėjimo terminus ir tvarką; 6.1.4. rinkti ir atšaukti tarybą ir klubo prezidentą;

6.1.5. priimti sprendimus dėl klubo likvidavimo ar reorganizavimo;.

6.1.6. tvirtinti metinę k1ubo finansinę atskaitomybę; .

6.1.7. spręsti kitus svarbius klausimus, jei tai nepriskirta kitų valdymo organų kompetencijai.

6.2. Eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas tarybos sprendimu ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip20 % klubo narių, taip pat tarybos iniciatyva.

6:3. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą taryba turi informuoti visus klubo narius ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki visuotinio susirinkimo. Jei šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo ir galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

6.4. Ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki visuotinio susirinkimo pradžios klubo nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su visuotinio susirinkimo darbotvarke .

6.5. Pranešime dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo turi būti nurodyta:

6.5.1. klubo pavadinimas ir buveinės adresas;

6.5.2. visuotinio susirinkimo data ir vieta;

6.5.3. susirinkimo darbotvarkės projektas.

6.6.Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys nariai registruojami nustatyta tvarka. Susirinkimui vadovauja klubo prezidentas.

6.7. Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas narys.

7. Klubo taryba

Taryba renkama klubo visuotiniame susirinkime dvejiems metams. Tarybos narių skaičius nustatomas visuotiniame susirinkime.

7.1. Taryba:

7.1.1. šaukia kasmetinį visuotinį susirinkimą;

7.1.2. parengia ir tvirtina tarybos reglamentą;

7.1.3. organizuoja klubo veiklą;

7.1.4. parengia ir tvirtina finansinės veiklos reglamentą;

7.1.5. tvirtina klubo pajamų ir išlaidų sąmatas;

7.1.6. priima ir šalina klubo narius;

7.1.7. nustato klubo teikiamų paslaugų įkainius;

7.1.8. iškilus būtinybei skiria auditorių;

7.1.9. sudaro bendradarbiavimo sutartis;

7.1.10.suteikia Veterano garbės vardą klubo nariui;

7.2. Tarybos posėdžiams vadovauja prezidentas.

7.3. Tarybos narys gali atsistatydinti, apie tai raštu įspėjęs tarybą.

7.4. Klubo nario veikla valdymo organuose (taryboje) tarybos sprendimu gali būti

atlyginama.

8. Klubo prezidentas

8.1. Klubo prezidentas, kuris yra ir tarybos pirmininkas, renkamas dviejų metų laikotarpiui.

Savo veiklą pradeda visuotiniam susirinkimui jį išrinkus ir vykdo tol, kol bus išrinktas naujas prezidentas. Visuotinis susirinkimas jį gali atšaukti kadencijai nesibaigus.

8.2. Klubo prezidentas gali atsistatydinti padavęs tarybai raštišką prašymą.

8.3. Prezidento funkcijos ir įgaliojimai:

8.3.1. organizuoja tarybos veiklą, analizuoja turtinių išteklių panaudojimą ir teikia siūlymus

visuotiniam susirinkimui;

8.3.2. teikia visuotiniam susirinkimui klubo veiklos metinę ataskaitą;

8.3.3. organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.3.4. vykdo kitas visuotinio susirinkimo pavestas funkcijas;

8.3.5. savo darbe vadovaujasi šiais klubo įstatais ir tarybos darbo reglamentu, veikia klubo

vardu; .

8.3.6. atstovauja klubo interesus valstybinėse organizacijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

8.3.7. pasirašo visus klubo dokumentus, veda tarybos posėdžius, vykdo tarybos įpareigojimus.

9. Lėšų ir pajamų naudojimo bei klubo veiklos kontrolės tvarka

9.1. Finansinius reikalus tvarko tarybos paskirtas finansininkas, kuris atsako:

9.1.1. už klubo finansinės atskaitomybės dokumentų rengimą;

9.1.2. už klubo finansinę veiklą ir buhalterinės apskaitos vedimą;

9.1.3. įstatymų nustatyta tvarka už klubo veiklos trūkumų nuslėpimą.

9.2. Klubo lėšos naudojamos šiose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti .

9.3. Visuotinio susirinkimo pavedimu (esant reikalui) iš klubo narių gali būti sudaroma komisija finansinei veiklai patikrinti arba pasinaudoti audito paslaugomis.

10. Klubo turtas ir lėšų šaltiniai

10.1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto ir ryšių priemonės bei kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.

10.2. Klubo pajamų ir turto įsigijimo šaltiniai yra:

10.2.1. narių metiniai mokesčiai; .

10.2.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos ) ir pagal labdaros ir paramos įstatymą pervestos lėšos, mažavertis inventorius bei kitas turtas;

10.2.3.nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos bei inventorius;

10.2.4. klubo lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

11. Klubo pertvarkymas ir pabaiga

11.1. Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio

kodekso nustatyta tvarka.

11.2.Vienu metu klubas negali būti ir reorganizuojamas ir pertvarkomas.

11.3. Likviduojant klubą, likęs klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorinių ir klubo narių reikalavimus dėl klubo turto dalies, perduodami visuotinio susirinkimo nutarimu ar teismo sprendimu, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis susirinkimas.

12. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

12.1. Visi klubo pranešimai (išskyrus tuos, kuriuos pagal galiojančius įstatymus privaloma skelbti periodinėje spaudoje) išsiunčiami nariams registruotais laiškais paskutiniu klubui žinomu adresu arba elektroniniu paštu.

12.2. Pranešimai apie klubo reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą skelbiami periodinėje spaudoje (respublikiniame dienraštyje "Lietuvos rytas") ir, jei reikia, suinteresuoti asmenys informuojami raštu - registruotais laiškais.

 

"

13. Klubo įstatų keitimo tvarka

 

 

13.1. Klubo įstatai keičiami visuotiniame narių susirinkime 2/3 balsų dauguma. Pakeisti klubo įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai pasirašyti

2007 m. kovo mėn. 23 d.

Klubo prezidentas Antanas Paškauskas