Reglamentas


Patvirtinta:

Veteranų klubo ,,Automobilininkas“

Tarybos posėdyje2012.09.13d.

protokolas Nr.08 - 12

                                                                                               

                                                                                               

           VETERANŲ KLUBO,,AUTOMOBILININKAS“TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

                                                        BENDRIEJI NUOSTATAI

1.     Šis reglamentas nustato veteranų klubo ,,Automobilininkas“ tarybos (toliau tarybos) darbo tvarką.

2.     Taryba yra kolegialus organas, vadovaujantis klubo organizacinei ir finansinei veiklai.

3.     Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, klubo įstatais, visuotinio susirinkimo nutarimais bei šiuo reglamentu.

4.     Tarybos darbo reglamentą tvirtina pati taryba. Šiuo reglamentu nustatytas darbo tvarkos laikymasis yra privalomas visiems tarybos nariams.

                                    TARYBOS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

5.     Klubo prezidentą – tarybos pirmininką bei tarybos narius renka visuotinis klubo narių susirinkimas dviejų metų laikotarpiui. Klubo prezidentas – tarybos pirmininkas yra tarybos narys.

6.     Tarybos pirmininko pavaduotoją – viceprezidentą renka taryba.

7.     Tarybos pirmininkas, pavaduotojas bei tarybos nariai (toliau tarybos nariai) gali atsistatydinti iš pareigų nesibaigus kadencijai apie tai raštu pranešę tarybai. Tarybos nario atleidimas įforminamas tarybos nutarimu. Atsistatydinus klubo prezidentui arba jį jei atleidžia klubo visuotinis susirinkimas, taryba paveda laikinai toliau eiti jo pareigas viceprezidentui. Pastarajam, nesutikus dėl objektyvių priežasčių, taryba paveda eiti prezidento pareigas tik klubo tarybos nariui. Atsistatydinus tarybos nariui, jei yra tarybos kvorumas, naujas tarybos narys renkamas eiliniame klubo narių susirinkime.

8.     Tarybos narių skaičius nustatomas visuotiniame susirinkime.

9.     Taryba:

9.1.         šaukia ir organizuoja visuotinius klubo narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę;

9.2.         parengia ir tvirtina reglamentą;

9.3.         organizuoja klubo veiklą;

9.4.         parengia ir tvirtina finansinės veiklos reglamentą;

9.5.         renka tarybos pirmininko pavaduotoją – viceprezidentą;

9.6.         renka tarybos narį atsakingą už klubo finansinę veiklą;

9.7.         renka tarybos sekretorių;

9.8.         tvirtina metinį tarybos veiklos planą;

9.9.         tvirtina klubo pajamų ir išlaidų sąmatas;

9.10.    priima ir šalina klubo narius;

9.11.    nustato klubo teikiamų paslaugų įkainius;

9.12.    iškilus būtinybei skiria auditorių;

9.13.    sudaro bendradarbiavimo sutartis.

9.14.    Skiria paskatinimus klubo nariams;

9.15.    Suteikia veterano garbės vardą;

9.16.    Tarybos nutarimu nustato atlyginimo ir skatinimo būdą klubo nariui už veiklą valdymo organuose (taryboje).

 

                                         TARYBOS POSĖDŽIAI

 

10.                     Tarybos veiklą ir jos darbui vadovauja tarybos pirmininkas, o jam nesant – tarybos pirmininko pavaduotojas. Jis skelbia posėdžių vietą, laiką bei darbotvarkę.

11.                     Tarybos posėdžius protokoluoja tarybos sekretorius.

12.                     Klausimus svarstyti tarybai teikia tarybos ir klubo nariai.

13.                     Taryba reikalui esant praveda išplėstinius posėdžius.

14.                     Tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Taryba nutarimus priima paprasta balsų dauguma. Tarybos posėdis yra teisėtas ir gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių.

15.                     Tarybos nutarimus pasirašo tarybos pirmininkas (pavaduotojas) ir sekretorius.

16.                     Tarybos posėdžių protokolai saugomi nustatyta tvarka.

 

Su reglamentu susipažinau: