KLUB 2024-04-26 VISUOTINIO SUSIRINKIMO NUTARIMAIVETERANŲ KLUBAS „AUTOMOBILININKAS“
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
2024-04-26
VILNIUS
N U T A R I M A I


1. Klubo veiklą įvertinti teigiamai.
2. Patvirtinti:
2.1. 2023 m. finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.
2.2. Finansų kontrolieriumi išrinkti Juozą Bernacką.
3. Nustatyti:
3.1. 20 Eur metinį nario mokestį nuo 2025 m. Nariai savo noru gali mokėti didesnį nario mokestį.
3.2. Klubo nariai savo noru gali mokėti 20 Eur nario mokestį ir už 2024 m., o kas sumokėjo – papildomai primokėti dar 10 Eur.
4. Pritarti įstatų pakeitimams:
4.1. pakeisti pavadinimą į „Klubas „Automobilininkas“;
4.2. patvirtinti įstatų naują redakciją su padarytais pakeitimais;
4.3. įgalioti klubo prezidentą pasirašyti įstatų naują redakciją ir nustatyta tvarka įregistruoti juos VĮ „Registrų centras“ iki 2023-07-01;
5. Patvirtinti Tarybos darbo reglamentą.
6. Klubo prezidentu ir tarybos pirmininku dviejų metų kadencijai išrinkti Gintarą Nakutį.
7. Į klubo tarybą 2 metų kadencijai išrinkti šiuos klubo narius:
1) Algimantą Kondrusevičių
2) Antaną Vyčą
3) Arūną Urboną
4) Henriką Mackėlą
5) Jevgenij Stolovickij
6) Juozapą Grabį
7) Liną Jakubauskienę
8) Rimantą Markauską
8. Š.m. gegužės mėnesį pirmame Tarybos posėdyje:
8.1. išrinktiems prezidentui, viceprezidentui ir tarybos nariams pasiskirstyti pareigomis;
8.2. Vilniaus regiono klubo narius suskirstyti į grupeles bei iš Tarybos ir/ar Klubo narių skirti jiems kuratorius.
8.3. paruošti ir patvirtinti klubo 2024 metų veiklos planą.
9. Atlikti veiksmus susijusius su klubo pavadinimo pakeitimu iki 2024-09-01 (informuoti visus kreditorius, padaryti reikalingus pakeitimus klubo tinklalapyje, informacinėje sistemoje, banke, rekvizituose, pakeisti anspaudą, vėliavą ir kita).
10. Nutarimą el. paštu išsiųsti šiame susirinkime nedalyvavusiems klubo nariams ir paskelbti interneto svetainėje.


Susirinkimo pirmininkas
Klubo prezidentas
G.Nakutis


Susirinkimo sekretorius
R.Markauskas
2024-04-26Atgal į sąrašą