Metinio susirinkimo nutarimai


Informuojame apie 2018 metų, balandžio 20 d. įvykusio metinio susirinkimo nutarimus:


      Šių metų balandžio 20 dieną asociacijos LINAVA patalpose įvyko mūsų klubo metinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas įsimintinas tuo, kad šių metų kovo mėnesį klubui sukako 15 metų nuo jo įkūrimo. Iš visos Lietuvos regijonų susirinko 119 klubo narių. Iš viso klube susirinkimo dieną buvo 222 nariai. Į susirinkimą pasveikint klubo narius atvyko LINAVA prezidentas Erlandas Mikėnas, LINAVA generalinis sekretorius Tomas Garuolis, veteranų klubo „Kelininkas“ prezidentas Antanas Žlibinas ir geležinkelių veteranų tarybos pirmininkas Tautvydas Sinkevičius. Svečiai tarė automobilininkams sveikinimo žodį, mūsų klubui 15 metų sukakties proga įteikta dovana.

            Tradiciškai susirinkimo pirmininku išrinktas Vytautas Milėnas, sekretoriumi Algis Narutis. Patvirtinta klubo tarybos pasiūlyta susirinkimo darbotvarkė.

            Už aktyvią veiklą įteikti padėkos raštai Juozui Visgaičiui, Gintautui Pakusui, Alfonsui Paušai, Anicetui Zubavičiui, Mindaugui Grigeliui ir Ramunui Žukauskui.

            Garbės veteranų vardai suteikti Ludvikui Bliūdžiui, Rimantui Martinavičiui ir Albertui Semėnui.

            Susirinkimui Donatas Lukošius pranešė apie savo sprendimą pasitraukti iš klubo tarybos narių dėl pablogėjusios sveikatos. Jo vietoje pasiūlyta Antano Vyčo kandidatūra, najastarybos narys patvirtintas bendru sutarimu.           

            Visuotino susirinkimo dalyviai, išklausę prezidento – tarybos pirmininko Rimanto Bubnelio  klubo veiklos metinę ataskaitą ir tarybos nario, atsakingo už klubo finansinės veiklos priežiūrą Juozo Bernacko pranešimą apie klubo finansinę padėtį, išlaidų 2017 m. pagrįstumą, 2018 m. planuojamas klubo pajamas ir išlaidas bei kitų klubo narių pasisakymus ir pasiūlymus nutarė:

  1. Patvirtinti klubo veiklos metinę ataskaitą.
  2. Patvirtinti klubo 2017 metų finansinę atskaitomybę.
  3. Pritarti 2018 m. klubo planuojamoms pajamoms ir išlaidoms.
  4. Nuo 2019 metų klubo nario mokestį mokėti ne mažesnį, kaip 5 EUR.
  5. Patvirtinti nuo 2019 m. priimtų į klubą stojamąjį nario mokestį ne mažesnį, kaip 10 EUR.
  6. Įpareigoti klubo tarybą sręsti klausimą dėl klubo narių Vilniaus regijono vadovo skyrimo.
  7. Pritarti tarybos nario Donato Lukošiaus atsistatydinimui iš klubo tarybos narių.
  8. Išrinkti Antaną Vyčą klubo tarybos nariu.
  9. Įpareigoti klubo tarybą klubo veiklą nukreipti pagal šiuos prioritetus ir organizuoti daugiau renginių susijusių su:

9.1. klubo narių bendravimu, ryšių palaikymu ekskursijomis susipažinti su naujomis technologijomis automobilių transporte, krašto pažinimu;

9.2. ieškoti rėmėjų klubo veiklos išlaidoms padengti.

  1. 2018 metų klubo narių metinę sueigą surengti Klaipėdoje.

 

Susirinkimo metu buvo išdalintas klubo narių pastangomis parengtas ir išleistas leidinys skirtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 1918.02.16 šmtmečiui pažymėti „Atsiminimai apie 1989 – 1991 metų įvykius Lietuvoje. Penkiolikos metų kronika“.

 Atgal į sąrašą