Metraštis


VETERANŲ KLUBO ,,AUTOMOBILININKAS" ĮVYKIŲ METRAŠTIS nuo 2012.12.22

___________________________________________________________________________ 

Klubo ataskaitinis susirinkimas 2019.03.22 Vilnius.

___________________

 

 


 

 

____________________________________________________

 Automobilininkų delegacija lankėsi Partizanų pagerbimo ir kariuomenės bei visuomenės vienybės dienoje Alytuje 2018.05.19

Veteranų klubo metinis susirinkimas 2018.04.26

 

 

 

 

Šių metų balandžio 20 dieną asociacijos LINAVA patalpose įvyko mūsų klubo metinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas įsimintinas tuo, kad šių metų kovo mėnesį klubui sukako 15 metų nuo jo įkūrimo. Iš visos Lietuvos regijonų susirinko 119 klubo narių. Iš viso klube susirinkimo dieną buvo 222 nariai. Į susirinkimą pasveikint klubo narius atvyko LINAVA prezidentas Erlandas Mikėnas, LINAVA generalinis sekretorius Tomas Garuolis, veteranų klubo „Kelininkas“ prezidentas Antanas Žlibinas ir geležinkelių veteranų tarybos pirmininkas Tautvydas Sinkevičius. Svečiai tarė automobilininkams sveikinimo žodį, mūsų klubui 15 metų sukakties proga įteikta dovana.

            Tradiciškai susirinkimo pirmininku išrinktas Vytautas Milėnas, sekretoriumi Algis Narutis. Patvirtinta klubo tarybos pasiūlyta susirinkimo darbotvarkė.

            Už aktyvią veiklą įteikti padėkos raštai Juozui Visgaičiui, Gintautui Pakusui, Alfonsui Paušai, Anicetui Zubavičiui, Mindaugui Grigeliui ir Ramunui Žukauskui.

            Garbės veteranų vardai suteikti Ludvikui Bliūdžiui, Rimantui Martinavičiui ir Albertui Semėnui.

            Susirinkimui Donatas Lukošius pranešė apie savo sprendimą pasitraukti iš klubo tarybos narių dėl pablogėjusios sveikatos. Jo vietoje pasiūlyta Antano Vyčo kandidatūra, najastarybos narys patvirtintas bendru sutarimu.           

            Visuotino susirinkimo dalyviai, išklausę prezidento – tarybos pirmininko Rimanto Bubnelio  klubo veiklos metinę ataskaitą ir tarybos nario, atsakingo už klubo finansinės veiklos priežiūrą Juozo Bernacko pranešimą apie klubo finansinę padėtį, išlaidų 2017 m. pagrįstumą, 2018 m. planuojamas klubo pajamas ir išlaidas bei kitų klubo narių pasisakymus ir pasiūlymus nutarė:

 1. Patvirtinti klubo veiklos metinę ataskaitą.
 2. Patvirtinti klubo 2017 metų finansinę atskaitomybę.
 3. Pritarti 2018 m. klubo planuojamoms pajamoms ir išlaidoms.
 4. Nuo 2019 metų klubo nario mokestį mokėti ne mažesnį, kaip 5 EUR.
 5. Patvirtinti nuo 2019 m. priimtų į klubą stojamąjį nario mokestį ne mažesnį, kaip 10 EUR.
 6. Įpareigoti klubo tarybą sręsti klausimą dėl klubo narių Vilniaus regijono vadovo skyrimo.
 7. Pritarti tarybos nario Donato Lukošiaus atsistatydinimui iš klubo tarybos narių.
 8. Išrinkti Antaną Vyčą klubo tarybos nariu.
 9. Įpareigoti klubo tarybą klubo veiklą nukreipti pagal šiuos prioritetus ir organizuoti daugiau renginių susijusių su:

9.1. klubo narių bendravimu, ryšių palaikymu ekskursijomis susipažinti su naujomis technologijomis automobilių transporte, krašto pažinimu;

9.2. ieškoti rėmėjų klubo veiklos išlaidoms padengti.

 1. 2018 metų klubo narių metinę sueigą surengti Klaipėdoje.

 

Susirinkimo metu buvo išdalintas klubo narių pastangomis parengtas ir išleistas leidinys skirtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 1918.02.16 šmtmečiui pažymėti „Atsiminimai apie 1989 – 1991 metų įvykius Lietuvoje. Penkiolikos metų kronika“.

 ________________________________________________________________________________

Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai į tradicinę metinę sueigą rugsėjo 6-ąją rinkosi Anykščiuose. Renginio organizatoriai – Panevėžio regiono atstovai. 

Pirmasis apsilankymas – neseniai atstatytame Burbiškių dvare. Čia klubo nariai susipažino su dvaro istorija, jo senųjų bei dabartinių savininkų gyvenimu, apsilankė restauruotose patalpose, apžiūrėjo čia saugomas istorines vertybes. Pasivaišinę kava bei arbata, visi patraukė į Siauruko muziejų. Čia turėjo progos ne tik apžiūrėti dabar keleivius bei krovinius vežančius traukinius, bet ir istorinius eksponatus. Norintieji galėjo pasivažinėti drezina, įsigyti suvenyrų.

Dar vienas apsilankymas – prie Puntuko akmens. Čia visi klubo nariai nusifotografavo ir patraukė link Lajų tako. Įveikę trasą, visi pasidalijo įspūdžiais ir išvyko į Nykščio namus, kur laukė pietūs. Čia „Automobilininko“ nariai tradiciškai sugiedojo klubo himną, taip pat turėjo progos pabendrauti, pasižiūrėti ankstesnių renginių nuotraukas. Tylos minute pagerbtas Anapilin iškeliavęs klubo įkūrėjas bei ilgametis prezidentas Antanas Paškauskas, kiti klubo nariai.

Visi išsiskirstė puikios nuotaikos, dėkodami įdomaus renginio organizatoriams, atsisveikinę iki kitų susitikimų.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka 

 
 

 METINIS SUSIRINKIMAS

2017 metų vasario 24-ąją susirinkę veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai išklausė klubo prezidento Donato Lukošiaus ataskaitą, finansinę ataskaitą, taip pat išrinko naują prezidentą bei klubo tarybą.

 

Susirinkime dalyvavo 114 narių iš šiuo metu esančių 223-jų. „Daugiausia narių yra Vilniaus regione – 113. Kauno – 40, Panevėžio – 24, Šiaulių – 19, Klaipėdos – 17, Alytaus – 10. Klubo narių amžiaus vidurkis – 69-eri. Jauniausiam – 44-eri, vyriausias baigia 96-uosius“, – statistinių duomenų susirinkusiems pateikė D. Lukošius.

 

Klube yra 25 moterys. Pernai į klubą įstojo du nauji nariai, tačiau būta daug netekčių. Tarp iškeliavusių Anapilin ir ilgametis klubo prezidentas, daug prisidėjęs prie „Automobilininko“ įkūrimo, garbės prezidentas Antanas Paškauskas. Jo ir kitų klubo narių atminimas pagerbtas tylos minute. Kaip pabrėžė D. Lukošius, nuo klubo įkūrimo mirė jau 42 klubo nariai.

 

Prezidentas taip pat pristatė per pastaruosius metus nuveiktus darbus. „Iš viso taryba rinkosi į šešis posėdžius, kur svarstė aktualius klausimus. Organizuojant klubo veiklą daug prisidėjo regionų vadovai. Visas priemones, numatytas plane, pavyko įgyvendinti“.

 

Jis pasakojo apie surengtas išvykas, kitus renginius. „Tęsėme tradicijas lankyti klubo narių kapus, sveikinome su jubiliejiniais gimtadieniais. Nuo nario mokesčio atleisti sergantys ir garbaus amžiaus nariai. Svarbiausią informaciją klubo nariai galėjo rasti mūsų interneto tinklapyje“, – sakė D. Lukošius.

 

„Automobilininko“ nariai palaikė ryšius su geležinkelininkų ir kelininkų klubais. Pasikeitus Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovybei, tarybos nariai neteko ten jiems skirtų patalpų, tad rinkosi asociacijos „Linava“ patalpose.

 

Pasak D. Lukošiaus, praėjusieji metai klubui buvo finansinio stabilumo metai. Pajamų gauta daugiau, tiek iš nario mokesčio, tiek ir iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšų.

Lukošius pristatė ir ateičiai suplanuotus darbus. „Rugsėjį vyks metinė išvyka Panevėžyje, ketiname išleisti leidinį, skirtą klubo veiklos 15-osioms metinėms. Darbai jau pradėti, leidinio metmenys ryškėja. Taip pat žadame surinkti medžiagą apie automobilininkų dalyvavimą sausio 13-osios įvykiuose. Prašyčiau visus klubo narius aktyviau prisidėti“, – kalbėjo prezidentas.

 

Pasak jo, šiais metais derėtų daugiau dėmesio skirti garbaus amžiaus ir sergantiems klubo nariams. „Norėčiau, kad ir nuo šiol mane vadintumėte buvusiu prezidentu. Atėjo metas klubui atsinaujinti. Dėkoju visiems klubo nariams, ypač – regionų vadovams, už pagalbą klubo veikloje. Linkiu visiems būti aktyviems ir toliau“, – sakė D. Lukošius.

 

Finansinės veiklos ataskaitą pristatė Rimas Bubnelis. Pasak jo, klubas praėjusiais metais gyveno pagal išgales. Jis pateikė susirinkusiems klubo nariams išsamią finansinę ataskaitą, kiek lėšų gauta ir kiek jų panaudota. Šiais metais tikimasi surinkti daugiau lėšų, kadangi jų prireiks planuojamiems leidiniams išleisti.

 

Atsakingas už finansinės veiklos kontrolę klubo narys Algimantas Baublys patvirtino, jog finansai tvarkyti skaidriai. Visiems pirkiniams yra sąskaitos faktūros, kvitai ir pan.

 

Susirinkusius „Automobilininko“ narius sveikino svečiai: veteranų klubo „Kelininkas“ prezidentas Antanas Žlibinas bei geležinkelininkų klubo tarybos pirmininkas Tautvydas Sinkevičius. Jie pasakojo apie savo klubų veiklą, pasidalijo patirtimi, linkėjo „Automobilininko“ nariams visokeriopos sėkmės.

 

„Automobilininko“ nariai pritarė siūlymui į klubą naują narį – Klaipėdos įmonės „Pajūrio autobusai“ vadovą Leoną Šiaulį.

 

Tradiciškai padėkomis apdovanoti aktyviausieji klubo nariai: Algimantas Baublys, Egidijus Brazdžiūnas, Vidmantas Dagys, Maina Germanavičienė, Arūnas Indrašius, Vytautas Laurinaitis, Algis Narutis, Vidmantas Pelėda, Stasys Reginas Stankaitis.

 

Aukščiausias apdovanojimas – klubo garbės vardas – suteiktas Algirdui Beresnevičiui, Jonui Gaubšui ir Ramučiui Olekai.

 

Apie atsistatydinimą pranešus ilgamečiam klubo prezidentui Donatui Lukošiui, klubo nariai eiti garbingas pareigas pasiūlė du kandidatus: R. Bubnelį ir Edmundą Volochovičių. Pastarajam atsiėmus kandidatūrą, absoliuti dauguma pritarė R. Bubnelio kandidatūrai. „Vertinu tai kaip didelę garbę. Dėkoju už pasitikėjimą ir pažadu dirbti mūsų visų labui“, – sakė naujai išrinktas prezidentas.

 

Kandidatais į klubo tarybos narius pasiūlyti: Juozapas Grabys, Juozas Bernackas, Mindaugas Ivanauskas, Donatas Lukošius, Eugenijus Ruškus, Valdas Valiūnas, Eugenijus Stolovickis ir Algis Narutis. Visų kandidatūroms taip pat pritarta vienbalsiai.

 

„Automobilininko“ nariai dėkojo D. Lukošiui, jis perdavė prezidento regalijas naujai išrinktam R. Bubneliui.

 

Susirinkimo pabaigoje visi nariai tradiciškai sugiedojo klubo himną.


Aktyviausi veteranai, palydėdami senuosius 2016 metus, gruodžio 14-ąją lankėsi Signatarų namuose.

(perkelta iš www.ebus.lt)

Gidė  klubo narius  susipažino su Lietuvos valstybės atkūrimo istorija, Jono Basanavičiaus ir kitų signatarų nuveiktais darbais iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 2018 metų vasario 16 dienos. Visa medžiaga sukaupta trylikoje kambarių.

Klubo nariai, prisiminę istoriją, pabendravę, palinkėjo vieni kitiems linksmų švenčių  ir išsiskirstė.

 Donatas Lukošius


2016.11.23 klubo nariai lankėsi Medininkuose

Pirmasis veteranų aplankytas objektas - viena seniausių Lietuvoje, dar XIV amžiuje statyta Medininkų pilis. (perkelta iš www.ebus.lt)
Ekskursijos vadovas supažindino su jos statybos istorija, pasakojo apie tai, kaip ji buvo naudojama kaip tvirtovė. „Automobilininko" nariai taip pat apžiūrėjo pagrindinio pilies bokšto salėse esančią ekspoziciją ir medžioklės trofėjus.

Po to ekskursijos dalyviai pabuvojo ant anksčiau Lietuvoje aukščiausiu tašku virš jūros lygio laikyto Juozapinės kalno (aukštis - 292,70 m). Nuo jo buvo matyti maždaug už puskilometrio esantis Aukštasis kalnas (Aukštojas), kuris pagal 2004 metų VGTU specialistų patikslintus matavimus yra 94 cm aukštesnis už Juozapinės kalną
Lapkričio 11-tąją grupė veteranų klubo „Automobilininkas" narių važiavo į Medininkų pasienį. Apžiūrėta Medininkų pilis, apsilankyta Pasieniečių mokykloje.

  

 

 
Vėliau klubo nariai lankėsi Medininkų Pasieniečių mokykloje. Veteranai apžiūrėjo muziejų, susipažino su čia saugomais sienos apsaugos eksponatais. Apsilankę mokyklos kriminalinių tyrimų skyriuje, veteranai susipažino su padirbtų dokumentų ir pinigų nustatymo priemonėmis. Pageidaujantieji galėjo ir patys nustatyti popierinių pinigų tikrumą.
Kelių valandų išvyka paįvairino klubo narių kasdienybę, visi, pabendravę tarpusavyje, su puikia nuotaika grįžo į Vilnių.
Donatas Lukošius

 


Tradicinis kasmetis veteranų klubo "Automobilininkas" susirinkimas šiemet įvyko Kaune 2016.09.02

Atvykę iš įvairių šalies miestų klubo nariai susitiko Nemuno saloje įsikūrusioje vienoje iš didžiausių Baltijos šalyse „Žalgirio“ arenoje. Veteranams surengta išvyka po areną, jos užkulisius, sudaryta galimybė pabuvoti tiek renginiams skirtoje erdvėje, tiek ir VIP ložėje. Visus pradžiugino bėganti eilutė informacinėje švieslentėje, kuria pasveikinti į areną atvykę „Automobilininko“ nariai.

Iš viso arenoje gali tilpti iki 15 tūkst. žiūrovų. Nuo oficialaus arenos atidarymo 2011-aisiais būta keletas renginių, į kuriuos išpirkti visi bilietai. Arenoje rengiamos įvairios varžybos, taip pat koncertai, spektakliai, privatūs vakarai ar muzikos apdovanojimai.

VIP ložes gali išsipirkti kiekviena įmonė, kuri nori turėti nuolatines vietas. Tačiau bilietus į renginius pirkti vis viena privaloma.

Apžiūrėję „Žalgirio“ areną, pasistiprinę sumuštiniais, saldumynais ir kava, „Automobilininko“ nariai patraukė į Kauno Laisvąją ekonominę zoną, kur įsikūrusi įmonė „Elinta“. Čia veteranus pasitiko bendrovės vadovas Vytautas Jokužis bei jo sūnus Laurynas Jokužis. „Automobilininko“ nariai susidomėję išklausė V. Jokužio pasakojimą apie įmonės veiklos pradžią, apie čia kuriamus inovatyvius gaminius. „Elinta“ įkurta prieš 25-erius metus, jos veikla – pramonės įmonių automatizavimas, trimačių vaizdų skenerių gamyba. Taip pat čia gaminamos kolonėlės elektromobiliams, jų jėgos sistemos.

Ypač visus sudomino L. Jokužio pasakojimas apie elektrinius automobilius, jų galimybes bei ateities perspektyvas. Pasak kalbėjusiojo, šiuo metu pagrindinė elektromobilių problema – baterijų talpa. Tačiau šis klausimas, nors ne taip sparčiai, kaip tikėtasi, sprendžiamas. Štai japonai jau skelbia išradę baterijas, kurias įkrovus vieną kartą, galima nuvažiuoti iki 3 tūkst. kilometrų. Tiesa, tokios baterijos dar negaminamos, tačiau jos jau sukurtos.

Iš „Elintos“ „Automobilininko“ nariai nuvyko į Raudondvarį, kur jų laukė ekskursija po nuostabaus grožio neseniai restauruotą dvarą.

Dvaras yra šalia Nevėžio ir Nemuno santakos, tai – XVII a. pradžios Lietuvos renesanso architektūros paminklas. Dvare veteranus pasitiko senoviniais rūbais pasipuošusi grafienės tarnaitė, kuri ne tik papasakojo dvaro istoriją, bet ir aprodė patalpas.

Raudondvario sodybos kompleksas renovuotas už ES lėšas, čia atkurti želdynai ir gėlynai, taip pat senoji dvaro pilis. Ledainėje ledainėje atidarytas Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras.

Ekskursija baigėsi vaišėmis, kurias vetaranai pradėjo tradiciškai sugiedodami savo himną.

Lina Jakubauskienė

„Automobilininko“ nuotraukos  

 


2016 metų birželio 16-ają dieną  penkiolikos veteranų klubo ,,Automobilininkas" vilniečių ir klaipėdiečių narių grupė lankėsi rytų Lietuvoje.

 

Utenoje veteranai susitiko su buvusiu ilgamečiu to miesto autobusų parko direktoriumi Albertu Semėnu, apžiūrėjo išgražėjusį miestą. Vėliau apsilankė Zarasų autobusų parke, po to kartu išvyko į Daugpilį. Išvykos dalyvius čia maloniai pasitiko Daugpilio autobusų parko direktorius. Jis supažindino veteranus su šiuo miestu, papasakojo apie tai, kaip šiame regione organizuojamas keleivių vežimas.

Grįžę į Zarasus veteranai pasuko prie ilgaamžio Stelmužės ąžuolo, apžiūrėjo vieną iš seniausių Lietuvoje medinę bažnyčią, pastatytą 1650 metais, grožėjosi gamta. Pasukę atgal, klubo nariai apžiūrėjo miestą ir nuostabų apžvalgos ratą, įrengtą  Zaraso  ežero pakrantėje.

Po to visi pabendravo autobusų parke, užkandžiaudami atsivežtais sumuštiniais. Klubo narys,  autobusų parko direktorius Remigijus Lamanauskas papasakojo apie parko veiklą šiame regione ir  Norvegijoje.

Pakeliui į namus veteranų klubo nariai prasuko per Gražutės nacionalinio parką, užvažiavo į Salaką, kur apžiūrėjo vienintelę Lietuvoje iš tašytų akmenų pastatytą bažnyčią.

Donatas Lukošius


Gegužės 19-ąją grupelė vilniečių veteranų klubo „Automobilininkas" narių apsilankė Rokiškyje.

 

apie-vete.jpg (636×477)

 

Veteranai lankėsi dvaro rūmuose ir jame įsikūrusiame Rokiškio krašto muziejuje. Ten juos pasitiko Rokiškio miesto mero pavaduotojas  Egidijus Vilimas. Dalyviai susipažino su pačiu dvaru, muziejaus eksponatais. Ypač gilų įspūdį visiems paliko apžiūrėta dievadirbio Liongino Šepkos  medžio drožinių ekspozicija.

Susipažinę su dvaru, klubo nariai patraukė į miesto centrą, kur apžiūrėjoŠv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, apsilankė Rokiškio mašinų gamykloje. Čia 3,5 ha gamybinių patalpų plote įgyvendinami konstruktorių parengti originalūs projektai. „Automobilininko" nariai apsilankė metalo apdirbimo, suvirinimo ir kituose cechuose, baruose.

Atskirame ceche surenkami patobulinti KAMAZ automobiliai, kuriems čia suteikiami europiniai sertifikatai. Gamykla turi užsakymų iš daugelio Europos sąjungos ir kitų valstybių.

Veteran klubo nariai susipažino su miesto istorija. Pasirodo, jo kūrimuisi ir tolesniam klestėjimui didelę įtaką darė grafų Tyzenhauzų valdymas.

Ekskursijos pabaigoje klubo nariai pabendravo kavinukėje. Įdomiai apie mašinų gamyklą ir šį kraštą papasakojo jos ilgametis generalinis direktorius Rimgaudas Kilas bei  rokiškėnas mūsų klubo tarybos sekretorius Algis Narutis.

Donatas Lukošius


2016-04-06  susitikimas Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos

 

2016-04-06 klubo 9 narių vilniečių grupelė dalyvavo paminint balandžio 6-ąją Saugaus eismo dieną. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) organizavo renginį Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Klubas šia proga kartu su V. Į ,,Regitra" išleido skirtukus knygoms su kreipiniu į eismo dalyvius, kuriuos ir platino renginyje. Renginyje pasisakė LAKD, Kelių policijos tarnybos vadovai ir Susisiekimo ministerijos atstovas, bei renginio vedėjas Kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. Visi linkėjo geranoriškumo ir savitarpio supratimo kelyje. Malonu buvo girdėti, kad žuvusiųjų keliuose per pastaruosius 10 metų sumažėjo trigubai ir tai, jog yra tikslas, kad iki 2050metų iš vis žūčių keliuose nebūtų. Anksčiau memorandumą pasirašiusias 32 organizacijas ir pasirašiusias tą dieną, bei kitus renginio dalyvius prieš renginį ir po jo linksmino minėtos mokyklos atlikėjai. Veteranai, pabendravę, išsiskirstė išsinešdami geras emocijas ir iššūkį gerbti bei saugoti vieniem kitus kelyje.
Kelių policijos viršininkas apie saugumą keliuose.

 
Donatas Lukošius


2016 m. kovo 29 dieną susitikimas su Vilniaus Gedimino  technikos universiteto (VGTU)  prof. habil. dr. E. K. Zavadsku. 

 

2016 m. kovo 29 dieną klubo nariai susitiko su Vilniaus Gedimino  technikos universiteto (VGTU)  prof. habil. dr. E. K. Zavadsku.  Klubo tarybos narys Juozapas Grabys, buvęs VGTU prorektorius, pristatė svečią. Susitikime dalyvavo 17 vilniečių, iš kurių dalis baigę šią aukštąją mokyklą.
Klubo nariai prisiminė tuometinių studentų darbštumą. Palygino ankstesnes mokymosi ir buities sąlygas su dabartinėmis, bei tarpusavyje pabendravo.

 

 

Profesorius su entuziazmu ir įdomiai papasakojo  apie universiteto kūrimosi istoriją, jo pertvarką, palietė 1991metų ir vėlesnius įvykius. Apibudino Lietuvos aukštosiose mokyklose dabar esamas problemas.

Donatas Lukošius


Jono Butkevičiaus tapybos paroda ,,Skrydis"

 

Kovo 9 - tąją grupelė klubo narių lankėsi Lietuvos technikos bibliotekoje mūsų kolegos, profesoriaus Jono Butkevičiaus tapybos parodoje ,,Skrydis". Profesorius nutapė per trumpą - aštuonių mėnesių laiko tarpą virš 20 paveikslų, kurių tematika susijusi su patirtais įspūdžiais apsilankius septyniasdešimtyje šalių bei kopiant įkalnus. Parodos atidaryme taip pat dalyvavo ir pasveikino didelis būrys menininkų, buvusių bendradarbių ir studentų, bei kitų Jo gerbėjų.

 


2016.02.12 Autoveteranų klubo "Automobilininkas" prezidento Donato Lukošiaus metinis pranešimas

Vasario 12-ąją į asociacijos „Linava" Mokymo centro salę rinkosi kelių transporto veteranų klubo „Automobilininkas" nariai. Metiniame susirinkime išklausyta prezidento Donato Lukošiaus ataskaita, finansinės veiklos ataskaita. Tradiciškai apdovanoti aktyviausieji klubo nariai.

Klubo prezidentas ataskaitiniame pranešime pateikė keletą įdomesnių faktų apie klubo sudėtį. Šiuo metu klube - 227 nariai. Alytaus regione - 10, Kauno - 41, Klaipėdos - 18, Panevėžio - 25, Šiaulių - 19, Vilniaus - 114.


Klube yra šie nariai. Iki 60-ties metų amžiaus - 44 nariai. Nuo 60 iki 70 m. - 81, nuo 70 iki 80-ties - 73 klubo nariai. Vyresni nei 70-ties - 102 klubo nariai. Vyriausiajam klubo nariui - 95-eri, jauniausiajam - 49-eri. Klube yra 25 moterys, tai sudaro 11 proc. narių. Daugiausia gimusių 1951-aisiais ir 1954-aisiais - po 14. Gimusiųjų 1941-aisiais ir 1942-aisiais - po 14 klubo narių. 27 klubo nariai gimę sausį, net 8 iš jų - sausio 1-ąją. Klube yra 15 jonų, 12 - Juozų ar Juozapų, 11 Vytautų, 8 Antanai. Klubo narių amžiaus vidurkis - apie 67-erius metus. 29 klubo nariai - vyresni nei 80-ties metų.
Pernai Anapilin iškeliavo trys klubo nariai - Antanas Gaušas, Rimantas Kliauga ir Ramutis Džiovalas. Iš viso per visus klubo veiklos narius mirė 36 nariai.
D. Lukošius taip pat pristatė per metus nuveiktus darbus. „Galiu pasidžiaugti, kad praėjusiais metais išrinkta klubo taryba savo pareigas atliko stropiai. Aktyviai dirbo ir regionų vadovai. Į klubo tarybos narių susirinkimus kvietėme ir buvusius tarybos narius. Ypač aktyvus buvo ilgametis klubo prezidentas Antanas Paškauskas", - sakė D. Lukošius.


Pasak jo, įgyvendintos beveik visos plane numatytos priemonės, surengti penki tarybos posėdžiai, iš jų vienas - išplėstinis.
D. Lukošius pasakojo apie per metus surengtas ekskursijas ir išvykas. Ypač gilų įspūdį visiems paliko metinė vetaranų sueiga, kurią surengė Alytaus regiono nariai. Apsilankyta ne tik Marijampolėje, bet ir Punske, kur apžiūrėtos įdomios vietovės, susipažinta su Lenkijos lietuvių gyvenimu.
Taip pat vetaranams patiko išvyka į Žemaitiją, kur lankytasi motociklų muziejuje, buvusiame raketų poligone.
Klubo taryba 500 egzempliorių tiražu išleido reklaminius lankstinukus apie klubą, kurie dalinti visose vietose, kur lankėsi klubo nariai.
Tradiciškai „Automobilininko" nariai minėjo Tėvo dieną, aplankydami Anapilink iškeliavusių buvusių kolegų kapus.
„Nuolat palaikėme ryšius su geležinkelininkų ir kelininkų veteranų klubo nariais. Taip pat klubo nariai stebėjo avaringiausias sostinės vietas, o rezultatus pateiks Vilniaus miesto savivaldybei", - apie nuveiktus darbus pasakojo D. Lukošius.


Jis taip pat paminėjo aktyviausius klubo narius, kurie dalyvauja visuose renginiuose, išvykose.
„Liko ir nepadarytų darbų. Reikėtų tobulinti pateikiamą informaciją klubo interneto tinklapyje. Vis dar pasitaiko netikslumų, ne laiku pasveikinami jubiliatai. Galbūt ne visi renginiai būna tokie, kokių tikisi klubo nariai. Norėdami sužinoti, ko tikimasi iš klubo tarybos, išplatinome anketą. Tiesa, sulaukėme nedaug atsakymų. Tačiau į kai kuriuos klubo narių siūlymus atsižvelgsime", - kalbėjo klubo prezidentas.
Planuojama drauge su „Regitra" išleisti apie 10 tūkst. skirtukų, kur būtų ir klubo reklama, ir skatinimas važiuoti saugiai. Taip pat žadama apsilankyti Rokiškio automobilių gamykloje, nuvykti į Daugpilio autobusų parką. Rugsėjį laukia metinė sueiga Kaune.
Finansinę klubo ataskaitą perskaitė Algimantas Baublys. Pasak jo, praėjusieji metai buvo taupymo metai. Sutaupyta beveik visose srityse, pinigų surinkta daugiau, o išleista - mažiau nei buvo planuota. A. Baublys pristatė ir planuojamas išlaidas 2016-aisiais. „Pažadame klubo nariams, kad lėšos nebus švaistomos. Vėl žadame taupyti visose srityse", - žadėjo A. Baublys.
Po ataskaitų sekė susirinkimo svečių pasisakymai. Susirinkusius pasveikino giminingo kelininkų klubo prezidentas Antanas Žlibinas. Jis papasakojo apie savo klubo veiklą, renginius, tradicijas.
Už nuoširdų darbą klubo tarybai bei jo prezidentui D. Lukošiui dėkojo Kauno klubo narys Apolinaras Grigas. Jis taip pat papasakojo apie Kauno regiono veiklą, surengtas išvykas.
Už aktyvią veiklą apdovanoti klubo nariai - Ala Galaibo, Rima Jankauskienė, Kęstutis Kelečius, Vilhelmas Lukoševičius, Juozapas Mažintas, Vytautas Rimkus, Rimas Stankaitis, Zigmonas Tenys, Stasys Žikorius.
Garbės veterano vardas šiais metais suteiktas aktyviausiems klubo nariams: Viliui Laužikui, Onai Aleksandrai Rimkuvienei, Rimgaudui Ruzgiui.
Nutarimo projektą perskaitė klubo sekretorius Algis Narutis. Jam visi klubo nariai pritarė bendru sutarimu.
Klubo nario regalijos įteiktos naujai narei - Marijampolės autobusų parko direktorei Dalytei Venčkauskienei. Pabaigoje visi jau tradiciškai sugiedojo klubo himną.

 Donatas Lukošius 


 2016.01.29  ekskursija į S.Į. ,,Susisiekimo paslaugos" 

2016.01.29 vilniečiai - veteranai lankėsi S.Į. ,,Susisiekimo paslaugos" eismo valdymo centre ir susipažino su kelių transporto priemonių eismo valdymu Vilniaus mieste. Miesto eismą reguliuoja apie 260 šviesoforų, 53 kameros , iš jų 16 valdomų ir 12 greičio matuoklių.

Įdiegta sistema kontroliuoja apie 200 miesto sankryžų. Centro darbuotojai stebi eismą monitoriuose ir reguliuoja šviesoforų darbą atsižvelgdami į susidariusią situaciją gatvėse. Jie taip pat perduoda informaciją į švieslentes apie automobilių grūstis ir siūlo apvažiavimus.

 


Klubo nariai A. Baublys, J. Grinevičius ir J. Mickus pateikė savo pastebėjimus eismo organizavimo klausimais, o centro darbuotojai pasiūlė informuoti apie galimus nesklandumus valdant eismą mieste. Veteranai liko patenkinti gauta informacija. 
D. Lukošius

 


Vilniečiai klubo nariai  lankėsi VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute

 
Gruodžio 16 d. susipažino su vienintele aukštąja aviacijos mokykla Lietuvoje, kuri rengia svarbiausius aviacijos srities mechanikos bei elektronikos inžinerijos, orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo specialistus. Susipažino su šių specialistų ruošimo programomis ir mokymo baze. Veteranai sužinojo, kaip jauni instituto absolventai  įsidarbina ir vėliau  kelia savo kvalifikaciją.

Ekskursijos pabaigoje 19-kos klubo narių būrelis prieš išsiskirstydami palinkėjo vieni kitiems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų, o klubo vadovas padėkojo  Juozapui Grabiui, padėjusiam organizuoti šį renginį.


Donatas Lukošius


2015.11.18 klubo narys J. Mažintas padėjo organizuoti 17 vilniečių ekskursiją į UAB ,,BOD Group“.

Joje veikia saulės šviesos energijos elementų gamykla. Taip pat gaminamos  optinės linzės  akiniams bei, pramoniniu būdu įrašant, kompaktinės plokštelės. Pastarųjų gamybos apimtys didžiausios   Baltijos šalyse , o pagal gamybą  viena moderniausių įmonių grupė Centrinėje bei rytų Europoje. Pastate yra patalpos, kuriose mokslinių tyrimų pagrindu sudaromos prielaidos naujų technologijų kūrimui ir mokslo rezultatų taikymui versle. 

Ši įmonių grupė, neseniai įsikūrusi Visorių informacinių technologijų parke Mokslininkų g., naudodama geoterminį šildymą bei saulės šviesos energiją  pati apsirūpina visais energetiniais resursais.

Ekskursijos dalyviai susipažino su minėtos produkcijos gamyba, jos technologinio proceso valdymu, naudojamomis medžiagomis, realizavimo ypatumais ir ateities perspektyva. Klubo nariai dalindamiesi įspūdžiais išsiskirstė iki sekančio susitikimo. 

Donatas Lukošius


Spalio 8-ąją „Automobilininko“ klubo taryba surengė ekskursiją į prezidento Antano Smetonos  ir Taujėnų dvarus.

 Į Užugirius susirinko dvidešimt keturi klubo nariai iš Kauno, Kėdainių, Raseinių  ir Vilniaus.

Prezidento A. Smetonos dvaras įsikūręs maždaug 110 ha žemės sklype netoli jo gimtinės Užulėnio, prie Lėno ežero.  Po Antrojo pasaulinio karo dalis žemės ir dvaro ūkiniai pastatai atiteko tuometiniam tarybiniam ūkiui. Dvaro rūmuose veikė tuberkulioze sergančių vaikų sanatorija,  vėliau čia gydėsi narkologiniai ligoniai. Rūmai ilgą laiką buvo apleisti.

apie-veter1

Tik dabar, po kelerius metus trukusio restauravimo, šį pavasarį jie atvėrė duris visuomenei. Ekskursijos vadovė papasakojo apie Prezidento laisvalaikį dvare, dvaro istoriją, apie tai, kaip vyko rūmų statyba, kaip jie prižiūrėti, taip pat apie atnaujintų  patalpų paskirtį.

Klubo narys J. Dranseika, kurio gimtinė – už kelių kilometrų nuo rūmų, papildė pasakojimą savo senelės prisiminimais. Visus sudomino tai, kad jo senelė kažkada šoko su Prezidentu A. Smetona…

Pakeliui į Taujėnų dvarą veteranai aplankė tame krašte esantį paminklą partizanams.

Taujėnų dvaro rūmai iki 1939 m. priklausė Radviloms. Pastatai karo metu nukentėjo, vėliau stovėjo niekieno neprižiūrimi, be langų ir griūvantys.

apie-veter4

1993-aisiais dvaro rūmus ir parko teritorijos sklypą privatizavo trys broliai. Atnaujinimo darbai tebevyksta iki šiol. Dvaro bendrasavininkė supažindino ekskursijos dalyvius su dvaro įkūrimo istorija, apibūdino buvusius savininkus, aprodė rūmų patalpas bei jose esančius baldus. Taip pat sudarė galimybę jaukioje salėje, susėdus prie bendro stalo, klubo nariams pabendrauti prie kavos puodelio. Kaunietis A. V. Grigas papasakojo įvairių prisiminimų iš prieškario Lietuvos ir Prezidento A. Smetonos gyvenimo.

Pabaigoje  klubo prezidentas D. Lukošius padėkojo klubo nariams, suradusiems laiko dalyvauti ekskursijoje, palinkėjo sveikatos, stiprybės ir laimingos kelionės namo.

Prieš išsiskirstant, klubo nariai grupelėmis dar apžiūrėjo jau rudenėjantį dvaro parką, ten esančius tvenkinius, statinius bei kūrinius.

Donatas Lukošius


 

Metinė veteranų klubo „Automobilininkas” narių sueiga Alytuje
apie-vet8

Rugsėjo 4-ąją veteranų klubo nariai rinkosi į metinį renginį Alytaus regione.

Autobusų parke veteranus pasitiko Marijampolės autobusų parko direktorė Dalytė Venčkauskienė. Susirinkusieji apžiūrėjo Marijampolės miestą, autobusų parką, miesto autobusų stotį, apsilankė „Cie LT Forge“ gamykloje.

„Automobilininko“ narių atvyko pasveikinti miesto vadovai, susisiekimo viceministras Algis Žvaliauskas. „Transportas – viena iš svarbiausių Lietuvos ūkio šakų. Džiaugiuosi, jog jūsų, automobilių transporto veteranų, susitikimas vyksta čia, Marijampolėje“, – sakė miesto meras Vidmantas Brazys. Suvalkijos sostinėje apsilankiusiais žmonėmis, daugybę metų atidavusiais transporto verslui, džiaugėsi ir A. Žvaliauskas. Klubo prezidentas D. Lukošius pasveikino susirinkusius sueigos dalyvius ir visus automobilininkus  su Kelių transporto darbuotojų diena.

Susitikę su miesto vadovais, veteranų klubo nariai apsilankė gražiausiuose miesto parkuose, kur gidas papasakojo apie miesto istoriją bei dabartį. Marijampolė – palyginti naujas, tačiau ypač gražiai tvarkomas miestas. Gaila, kad viskam apžiūrėti šiek tiek pritrūko laiko.

Iš Marijampolės sueigos dalyviai Marijampolės autobusų parko „Setra“ patraukė į Lenkiją, Punsko miestą. Čia „Automobilininko“ narius pasitiko Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis. Jis papasakojo apie Punską, jo istoriją, valdymą, dabartį.

Iki šiol didžioji dalis – apie 80 proc. – Punsko gyventojų sudaro lietuviai. Nuo 2006-ųjų oficialiai vartojamos dvi kalbos – lenkų ir lietuvių. Didžioji dalis gyventojų verčiasi žemdirbyste, čia senos ūkininkavimo tradicijos, esama stiprių, pažangių ūkių.

Krašte – daug ežerų, prie kurių įsikūrusios kaimo turizmo sodybos. Bene įdomiausias apsilankymas – Jotvingių muziejuje, kurio savininkas – Petras Lukoševičius. Gyvenvietė statoma nuo 1999-ųjų savininko lėšomis.

Pasak savininko, statybos dar nebaigtos. Tačiau ir dabar jau galima pasigrožėti originaliais mediniais nameliais, apžvelgti apylinkes užsilipus į medinę pilį, pamatyti prūsų bei jotvingių pilkapius, įdomias skulptūras, kitus meno kūrinius.

Jotvingių kaimo teritorija – P. Lukoševičiaus gimtinė. Darbus pradėjo jo tėvas, sūnus juos garbingai tęsia, atkurdamas baltų genčių gyvenvietę. Čia jis investuoja didžiąją dalį iš verslo gaunamų pajamų.

Jotvingių kaimo plotas išsidėstęs 7,5 ha teritorijoje, Ožkinių kaime. Atkurdamas baltų gyvenvietę, P. Lukoševičius remiasi archeologiniais tyrinėjimais. Visi pastatai – tik iš medžio, statomi pagal senąsias technologijas, nenaudojant vinių.

Pasak jotvingių palikuonimi save laikančio vyro, kuomet statybos bus baigtos, gyvenvietėje galės vienu metu apsistoti šimtas žmonių.

Tačiau ir dabar jotvingių kaimas sulaukia daugybės turistų iš viso pasaulio. Originalia gyvenvietė domisi ir lenkai, ir lietuviai.

P. Lukoševičius papasakojo daugybę įdomių bei šmaikščių istorijų apie baltų praeitį, jų buitį, tradicijas, papročius. Tomis istorijomis gali tikėti, gali netikėti, tačiau pasiklausyti gero pasakotojo buvo labai įdomu.

Susitikimas baigėsi lietuvybe dvelkiančioje Punsko kavinėje „Užeiga“. Čia veteranai pasidalijo išvykos įspūdžiais, aptarė ateities planus. Vadovaujami nenuilstančio dainininko bei muzikanto Mindaugo Ivanausko, traukė lietuviškas dainas.

Skirstydamiesi „Automobilininkų“ klubo nariai dėkojo Alytaus regiono veteranams bei jų vadovui Zigmonui Teniui, marijampoliečiui Jonui Bagdonui už puikiai organizuotą renginį. Kitais metais veteranų klubo narių metinis susirinkimas vyks Kaune.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės ir kitų klubo narių nuotraukos

 • apie-vet1
 
 • apie-vet3
 
 • apie-vet
 
 • apie-vet2
 
 • apie-vet6
 
 • apie-vet7
 
 • apie-vet9
 
 • apie-vet10
 
 • apie-vet4
 
 • apie-vet5

Birželio 12-ąją Veteranų klubas surengBė ekskursiją po Žemaitiją.
klub

Grupelė vilniečių, suburti vadovo nuo Klaipėdos regiono G. Mockevičiaus, rinkosi Žemaitijos nacionaliniame parke prie Šaltojo karo muziejaus. Gidė ir ten ilgą laiką tarnavęs karininkas įdomiai papasakojo apie nuo 1962 iki 1987-ųjų čia veikusią sovietinę požeminę raketinę bazę. Veteranai susipažino su tuo metu veikusiomis teritorijos apsaugos, raketų paruošimo, paleidimo ir valdymo sistemomis, sužinojo apie raketinio kuro saugojimo ypatumus, bei visos raketinės bazės autonominį funkcionavimą. Buvo paminėtos ir tada buvusios problemos.

klub1

Po to veteranai apžiūrėjo Telšių miestą. Miesto seniūnas K. Lečkauskas aprodė Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą – vienintelę Lietuvoje su dviaukščiu altoriumi, aprodė šalia jos esančią atnaujintą „Didžiąją Žemaitijos sieną“, prie kurios  įmantriai įmontuotos meninės plokštės. Čia įamžinta miesto istorija, jo įžymūs žmonės, istorinės datos. Klubo nariai stebėjosi kasmet organizuojamomis miesto šventėmės, gražiai sutvarkytu miesto centru, amfiteatru. Gėrėjosi Masčio ežero pakrante su įrengtais takais, pavėsinėmis ir kt. Pakeliui į namus, klubo nariai grožėjosi nuostabiu vaizdu į ežerą nuo Telšiuose vadinamos Mažosios bažnytėlės aikštelės.
Paskutinis kelionės objektas buvo Auksinio elnio dvaras, kuriame įsikūręs Senovinių motociklų muziejus. Dalyviai apžiūrėjo eksponatus, pavaikštinėjo po didelę dvaro teritoriją, pabendravo, susėdę gražiame gamtovaizdyje įrengtoje pavėsinėje prie Virvytės (dabar Virvyčia!) upės, prisiminė jaunystėje nueitus kelius, kolegas bendradarbius, pažįstamus ir išsiskirstė savais keliais ir takeliais.

 


 

Veteranų klubo "Automobilininkas" nariai aplankė buvusių kolegų kapus - 2015.05.08
2015-06-05 grupė klubo narių Vilniuje aplankė Saltoniškių ,Kairėnų, Rokantiškių ir Liepynės kapinėse Anapilin išėjusių narių kapus ir uždegė žvagutes.


Veteranų klubo "Automobilininkas" visuotinis susirinkimas - 2015.05.08

 

Gegužės 8-ąją į tradicinį metinį susirinkimą rinkosi veteranų klubo „Automobilininkas" nariai. Susirinkime dalyvavo LR susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Geležinkelininkų veteranų klubo tarybos pirmininkas Tautvydas Sinkevičius, asociacijos „Linava", Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai.

Susisiekimo ministras R. Sinkevičius pasveikino susirinkimo dalyvius ir pateikė išsamią informaciją apie dabartinę kelių transporto verslo situaciją, kalbėjo apie jo perspektyvas. Ministras taip pat kalbėjo apie nepakankamą finansavimą keliams, ateities perspektyvas.

Apie tai, kas nuveikta per praėjusius metus, pasakojo klubo prezidentas Donatas Lukošius. „Šiuo metu veteranų klubas vienija 229 narius. Visi jie - dešimtis gyvenimo metų atidavę kelių transporto verslui", - sakė D. Lukošius.
Didžiąją dalį klubo narių sudaro vyresnio amžiaus žmonės; iki 60-ties metų yra 47 klubo nariai, nuo 60 iki 70-ies - 87, nuo 70 iki 80-ies - 72, daugiau nei 80-ties - 23 klubo nariai. Vyriausias klubo narys kaunietis A. Leonovas baigia 94-uosius, jauniausiam A. K. Gražėnui - 48-eri. Klube yra 21 moteris. Jauniausia iš jų - R. Jankauskienė. Klubo narių amžiaus vidurkis - 67-eri.
Praėjusiais metais į klubą priimti aštuoni nauji nariai, tai V. Rimkus, R. Lamanauskas, A. R. Lembutis, A. K. Gražėnas, A. Labutytė, L. Jakubauskienė ir D. Vyšniauskas, kurie tebedirba ar dirbo automobilių transporto srityje. Klube dabar yra dešimt mokslų bei habilituotų mokslo daktarų iš kurių trys profesoriai. Pernai, 2014 m., iš klubo sąrašų išbrauktas Valdas Gilys, kaip keletą metų nedalyvavęs klubo veikloje.
Klubas patyrė ir netekčių. Pernai Anapilin iškeliavo J. Baranauskas ir A. Dumbrys. Jie buvo klubo narių garbingai palydėti į paskutinę kelionę. „Nuo klubo įkūrimo netekome jau 33 narių, kurie savo nuoširdumu prisidėjo prie klubo veiklos. Šįmet suėjo dešimt metų, kai neturime R. Petravičiaus, taip pat sueis, kai neturime V. Sendžiko. Laikas bėga, bet jau penkeri, kai nebeturime A. Danilaičio, E. Juozėno, G. Kržemianskio, J. Kubiliaus, V. Levicko. Visi jie prisidėjo prie automobilių transporto plėtros Lietuvoje. E. Juozėnas, be to daug padarė rengiant spaudai knygą „Lietuvos automobilių transportas - XX amžiuje", - kalbėjo D. Lukošius. Iškeliavusieji Anapilin pagerbti tylos minute.
Veteranų klubo taryba buvo išrinkta 2013-aisiais. Į jos sudėtį, be išrinkto prezidento bei tarybos pirmininko Donato Lukošiaus, išrinkti tarybos nariai Algimantas Baublys, Juozas Bernackas, Rimantas Bubnelis, Mindaugas Ivanauskas, Vytautas Jonas Kalašinskas, Algis Narutis, Eugenijus Ruškus ir Valdas Valiūnas tęsė darbą iki šiol. Taryba išrinko R. Bubnelį viceprezidentu bei tarybos pirmininko pavaduotoju, o A. Narutį - sekretoriumi. „Kiekvienas klubo tarybos narys turėjo priskirtas jam pareigas, kurias nepriekaištingai vykdė", - kalbėjo D. Lukošius.
Tarybos darbui ir klubo veiklai padėjo regionų vadovai: Alytaus - Zigmonas Tenys, Kauno - Jonas Gaubšas, Klaipėdos - Gintautas Mockevičius, Šiaulių - Vilius Laužikas ir Panevėžio - Jonas Karalevičius. Geresniam klubo narių bendravimui ir ryšių su klubu palaikymui Vilniaus regione, klubo nariai suskirstyti į grupeles, kurioms tarybos nariai ir J. Mickus paskirti kuratoriais.
Klubo taryba surengė 6 tarybos posėdžius, iš jų du išplėstinius, dalyvaujant regionų atstovams. Praėjusiais metais rengti įvairūs susitikimai, klubo prezidentas Susisiekimo ministerijoje kartu su 32 Lietuvos institucijų atstovais klubo vardu pasirašė Memorandumą dėl eismo saugumo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvėse.
Balandžio mėnesį išleista antroji knyga ,,Lietuvos automobilių transportas - mūsų gyvenimo dalis".
„Ta proga dar kartą noriu padėkoti klubo nariams A. Baubliui, A.V. Grigui, V. Kavaliauskui, garbės prezidentui A. Paškauskui ir jiems padėjusiam J. Mickui, kurie įdėjo daug darbo renkant medžiagą, tiek ruošiant ją spaudai. Renkant aprašymus daug prisidėjo ir regionų vadovai, tai Kauno - J. Gaubšas, Panevėžio regione - J. Karalevičius bei kiti klubo nariai", - sakė klubo prezidentas. Jis taip pat padėkojo ir knygos rėmėjams.
Klubo tarybos nariai taip pat lankė Anapilin išėjusių klubo narių kapus, rengė įvairias ekskursijas.
Rugsėjo 5 dieną surengta metinė klubo narių sueiga Vilniuje. Susirinkusieji pamatė Valdovų rūmus, gražėjančią sostinę, pakeliavo senamiesčio gatvelėmis, V. Milėno dėka pažvelgė į Vilnių iš aukščiau - nuo miesto savivaldybės apžvalgos aikštelės ir pabuvojo tarybos posėdžių salėje. Vėliau, pavažiavę tik neseniai atidarytu Vilniaus vakariniu aplinkkeliu, susirinkę į asociacijos ,,Linava" patalpas nuoširdžiai pabendravo, prisimindami klubo iniciatorių A. Paškausko ir tuometinių tarybos narių dėka atnaujintą Transporto darbuotojo dieną. Spalio mėnesį 16 vilniečių ir kauniečių grupė lankėsi Vievio kelių muziejuje.
Jubiliejinių gimtadienių proga sveikinti klubo nariai, išleista 500 reklaminių lankstinukų.
Klubo prezidentas numatė ir planus ateičiai bei pasiūlė gaires klubo veiklai tobulinti.
Finansinės veiklos ataskaitą pristatė A. Baublys.

Pareikštos padėkos ir įteikti pažymėjimai Rimantui Bubneliui, Birutei Dirmotienei, Alvydui Giliui, Valdui Kaušylui, Leonardui Misiuliui, Eugenijui Ruškui ir Alfredui Šližiui.
Garbės veteranų vardai suteikti ir įteiktos dovanėlės, garbės veteranų ženklai, bei pažymėjimai Valentui Bakšiui, Jelizavetai Daugininkienei, Juliui Mažeikai ir Jurgiui Tumoniui.
D. Lukošius UAB ,,Transekspedicija" vadovui V. Pelėdai įteikė klubo nario pažymėjimą ir padėkojo už klubui suteiktą paramą.

Tarybos narių rinkimai. D. Lukošius paminėjo, kad klubo ankstesnės kadencijos išrinkta taryba dirbo gerai, todėl pasiūlė į tarybą tuos pačius klubo narius. Atsisakius kandidatuoti A. Baubliui, buvo pasiūlyta Juozapo Grabio kandidatūra. Į klubo tarybą išrinkti Rimantas Bubnelis, Juozas Bernackas, Juozapas Grabys, Mindaugas Ivanauskas, Vytautas Kalašinskas, Algis Narutis, Eugenijus Ruškus ir Valdas Valiūnas
Susirinkimo nutarimo projektą pateikė Algis Narutis. Pabaigoje tradiciškai buvo sugiedotas veteranų klubo ,,Automobilininkas" himnas.

Klubo prezidentas šešiasdešimt šeštojo gimtadienio proga pasveikino ir įteikė gėlių profesoriui V. Pikūnui.
M. Ivanauskas pasveikino klubo narius Stanislovus ir Stasius su stanislovinėmis, o kadangi pavasaris - tai svogūnų sodinimo metas, pagerbdamas įteikė dovanėles - po pilną bokalą alui, prikrautą jau dygstančių svogūnų.
Klubo nariai tarpusavyje pabendravę, pabaigoje užtraukė dainą ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos..." ir išsiskirstė po šalies kampelius.

Prezidento rinkimams Garbės prezidentas A. Paškauskas pateikė R. Bubnelio, D. Lukošiaus, A. Naručio, J. Tumonio ir Valdo Zabarausko kandidatūras. Kitų pasiūlymų nebuvo. Klubo prezidentu išrinktas D. Lukošius.

 

 


Ekskursija į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie LR VRM - 2015.02.19

 

Grupė klubiečių susirinko į ekskursiją, kurios metubuvome supažindinti su svarbiausiais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento uždaviniais, gaisrų statistika ir tendencijomis. Departamento darbuotojai atsakė į klubiečių klausimus.

 

 


 

Ekskursija į K. Varnelio namus – muziejų 2015.01.17

 

Pavasariškai nusiteikęs sausio rytas grupę vilniečių klubo  narių pakvietė aplankyti, šalia Rotušės esantį Lietuvos nacionalinio muziejaus filialą – prof. K. Varnelio namus –muziejų. Lankytojai apžiūrėjo profesoriaus Jungtinėse valstijose nuo 1949 iki 1998 metų sukauptą nemažą grafikos, tapybos, skulptūros, keramikos darbų, senųjų Lietuvos žemėlapių bei atskirai pristatytą  rytų meno kolekciją. Pamatė nemažai istorinių baldų. Apžiūrėjo įdomius paties K. Varnelio tapytus modernaus meno kūrinius, kurie apima didžiąją ekspozicijos dalį.

Ekskursijos dalyviai, trumpam atitrūkę nuo namų kasdienybės, liko patenkinti ekskursija.


 

Susitikimas su asociacijos ,,Lietuvos keliai“ ir veteranų klubo ,,Kelininkas“ atstovais 2014.12.17

 


Vilniečiai klubo nariai, po pertraukos, palydėdami senuosius metus, gruodžio 17 dieną VGTU Automobilių katedros auditorijoje susitiko su asociacijos ,,Lietuvos keliai“ vadovu R. Gradausku ir veteranų klubo ,,Kelininkas‘‘ prezidentu A. Žlibinu.     R. Gradauskas informavo apie kelininkų atliekamus projektus ir kasmet mažėjantį finansavimą. Susirinkusieji buvo nustebinti, kad kelių organizacijos priverstos ieškoti kitų užsakovų ir užsiimti ne jiems būdinga veikla. Tuo tarpu avaringiausio Via Baltijos kelio 2015 m bus nutiesta tik keli kilometrai. Paminėtos ir kitos problemos. A. Žlibinas papasakojo apie kelininkų veteranų klubo sudėtį, veiklą ir ateities planus. Klubo nariai aktyviai bendravo diskusijose. 
Susitikime  dalyvavo 18 vilniečių. Svečiai su susitikimo dalyviais pasikeitė dovanėlėmis ir palinkėjo mūsų klubui sėkmės ateityje.


 

Susitikimas  su  sėkmės  kariškiu 2014.11.25

 

    Vėlyvą  lapkričio 25 – sios vakarą  būrelis (22 )  veteranų  Vilniaus  karininkų  ramovėje  susitiko  su  pulkininku  leitenantu,  poetu,  bardu... įdomiu  žmogumi  Valerijumi  Šereliu.

      Dvi  valandas  godžiai  klausimės  kario  patirtus  įspūdžius  karuose  Afganistane  (2002/03m.) ir  Irake  (2005m.)   Karininkui dar tik  44 metai, o jau  pulkininkas  leitenantas,  sukaupęs  didžiulį  kario  patyrimą,  kurį  perteikia  jaunimui  Generolo  Jono  Žemaičio  karo  akademijoje.

       Klausantis jo dainų ir apmąstymų, supranti, kad karas – tai menas, kuriame kūrybiškumo stoka gali kainuoti labai brangiai. Afganistane, Irake ir kitur įgyta patirtimi persmelkta visa autoriaus kūryba. Eilėraščiai ir dainos dedikuojami „Mūzoms ir jų Kareiviams”. Taip vadinasi V. Šerelio eilėraščių knygelė, kol kas vienintelė, tačiau ne paskutinė. Jis taip pat neįsivaizduoja savo gyvenimo be muzikos, be gitaros.

        Veteranai  atsisveikindami  su  pulkininku,  jam  palinkėjo  tolimesnės  sėkmės  ir  įteikė  mūsų  išleistą  knygą,  kurioje  atspindėta  mūsų  patirtis.

       Pabaigoje D.Lukošius paminėjo, kad daugelis susitikime dalyvavusių klubo narių taip pat kažkiek surišti su karyba, nes studijuojant Kauno politechnikos institute turėjo lankyti karinę katedrą, o baigę tapo  jaunesniaisiais leitenantais.

         Iki  naujų  susitikimų su  įdomiais  žmonėmis !


 

Veteranai  lankėsi  Kelių  muziejuje 2014.10.23 

 

 

        Saulėtą popietę   grupė  veteranų  (16)  iš  Vilniaus  ir  Kauno  regionų  lankėsi  Vievyje - Valstybinėje įmonėje ,,Automagistralė“  įsikūrusiame  Kelių  muziejuje.  Muziejus  gyvuoja  daugiau kaip  25 metus, yra sukaupęs  daugybę  kelių  statybą   ir  eksploataciją  atspindinčių  eksponatų.  Ekskursiją  po erdves  muziejaus  patalpas  vedė  ilgametis  kelininkas  ir  muziejaus  vadovas  Juozas  Stepankevičius.  Jo  indėlį  muziejaus  kūrime  sunku  pervertinti.    Juozas, atšventęs aštuoniasdešimtąjį  jubiliejų,  tryško  jaunatviška  energija,  apie  eksponatus  žėrė  duomenis,  kaip  žirnius  į  sieną. 

       Mes,  automobilininkai,    klausėmės  Juozo  pasakojimų apie kelininkų ir automobilininkų bendradarbiavimą tiesiant kelius prieš daugiau nei dvidešimt metų. Buvo nuoširdžiai  tarpusavyje pabendrauta su mūsų klubo nariais. J. Bernackas tada dirbo Vievio autotransporto įmonėje, o H. Falkovski Respublikiniame gamybiniame autotransporto susivienijime. Jie prisiminė praeitį, papasakojo apie dalykinį bendravimą su tuometine Vievio kelių statybos valdyba Nr.6.

       Kai kurie ekskursijos dalyviai mintyse  apgailestavo, kad Lietuva ir mes, veteranai, neturim savo automobilių  transporto  vystymosi  raidos  muziejaus, o  eksponatai išsibarstę šalyje kituose mišriuose ir privačiuose muziejuose. 


 

Išvyka į Trakų būsimąjį automobilių muziejų 

2014.09.23

 

po klubo tarybos posėdžio grupelė narių D. Lukošiaus pakviesti apžiūrėjo būsimo Trakų automobilių muziejaus eksponatus. Veteranus sutiko jau 17 metų renkantis ir restauruojantis būsimo Trakuose automobilių muziejaus

direktorius Alfredas Eitutis. Apsilankiusius nustebino jo atsidavimas šiam tikslui; fanatiškas  žinojimas apie kiekvieną eksponatą ir polinkis į tai. Mes, apsilankę, pamatėme ne tik išskirtinių markių senovinius  automobilius, bet ir prieš Antrąjį pasaulinį karą naudotų vaikų vežimėlių, dviračių. Baigiant ekskursiją, stebėjomės  patranka, tanku, lėktuvais. Galiausiai krito į akis kalvoje gerai prižiūrima didelė danielių banda. 


 

Šiemet veteranai rinkosi sostinėje

 

2014.09.05

 

 

     Per pirmą klubo gyvavimo dešimtmetį įsigalėjo graži tradicija rudenio pradžioje rinktis viename klubo regione. Šiemet toks klubo narių susitikimas įvyko Vilniuje. gražų rugsėjo  penktosios rytą į „Linavos“ būstinę suvažiavo veteranai iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionų. Vilniečiai juos pasitiko  .  Šeimininkai  susitikimo dalyviams paruošė turiningą programą - organizavo dviejų  grupių ekskursijas po Valdovų rūmus.

 

      Ekskursija paliko visiems  didžiausią įspūdį. Valdovų rūmų pradžia datuojama XVI

 

amžiumi. Tuo metu kunigaikštis  Aleksandras  rezidenciją iš Viršutinės pilies perkėlė į Žemutinę. – Valdovų rūmus. Laikui bėgant rūmai buvo plečiami ir rekonstruojami.

 

Rekonstrukcijoms vadovavo olandas Petras Nonhartas.

 

       Atsiradus grėsmei iš Rytų, 1655 m. Rusijos kariuomenė pirmą kartą užėmė Vilnių, stipriai apgriovė Valdovų rūmus, išgrobstė turtą ir brangenybes. 1661 m. rusai  buvo išvaryti, bet rūmai neatgavo savo pirmykštės paskirties, juose apsigyveno neturtingi miestiečiai.  Galiausiai 1801 metais rūmų likučiai buvo nugriauti, o ant rytinio korpuso pamatų pirklys Abraomas  Šliosbergas pasistatė sau namus, kuriuose 1944-1987 m. buvo įkurdinti pionierių rūmai.

 

       Nuo 1987m. iki 2009 m. Valdovų rūmų teritorijoje vyko archeologiniai tyrimai, atrasta daug istorijai reikšmingų daiktų, ypač vertinga gausi koklių kolekcija.

 

       Idėją rekonstruoti Valdovų rūmus  1988 m. pasiūlė Lietuvos kultūros fondas, jų atkūrimui  rūpinasi Vilniaus pilių direkcija.

 

        2013 m.liepos  mėnesio  06 dieną buvo atidarytas rūmų A korpusas. Rekonstrukcija vyksta toliau.  

 

  Vėliau klubo nariai  iš  atviro tipo autobuso grožėjosi Vilniaus įžymybėmis. Beveik dviejų valandų trukmės su gide ekskursija autobusu po  Senamiestį daugeliui atgaivino istorinius įvykius, sugrąžino  į studijų  metus... 

 

Galiausiai iš savivaldybės administracinio pastato, Vytauto Milėno dėka, iš dvidešimto aukšto  apžvelgė Vilnių supančias kalvas, su vėjeliu praskriejo Konstitucijos prospektu, neseniai įrengtu  vakariniu Vilniaus  apvažiavimu. Įtikino svečius ir patys patikėjo, kad Vilnius kasmet gražėja. 

 

         Pasisėmę dvasinių  vertybių,  grįžo į “Linavos” būstinę. Čia klubo narius, buvusius automobilių transporto veteranus,  su artėjančia Kelių transporto darbuotojo diena pasveikino  asociacijos ,,Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius, klubo Garbės prezidentas Antanas Paškauskas ir klubo vadovas Donatas Lukošius. Prie vakarienės stalo klubo nariai nuoširdžiai pabendravo, aptarė susitikimo reikalus ir numatė gaires ateičiai. Sekančiais metais  metinis susitikimas  numatytas Alytaus regione. Turiningų susitikimų!

 


 

                Aplankėme  kultūros paveldo objektus

           2014.06.06 Šiltą birželio šeštąją Alytaus, Kauno ir Vilniaus regionų atstovai susitiko Zanavykų krašte, aplankė  Zyplių ir Gelgaudiškio dvarus, grožėjosi atgijusia gamta. Išvykoje dalyvavo per  30 klubo narių.

 

Ekskursijos  vadovė, pasitikusi Zyplių dvare, aprodė  restauruotus rūmus, šalia esančius pastatatus, statinius ir supažindino su jų atsiradimo istorija, kurioje paminėtos Napoleono Bonoparto, kunigaikščio Juozapo Poniatovskio ir kitos pavardės.  

 

         Klubo nariai, viename iš dvaro pastatų, lankėsi Zanavykų krašto muziejuje. Gausi muziejaus ekspozicija atspindi įdomią  krašto praeitį. Teko matyti padargų, įrengimų, prietaisų, kurių pavadinimus ir paskirtį žinojo retas grupės lankytojas .

 

          Padėkoję ir atsisveikinę su svetingais Zyplių dvaro bei muziejaus ekskursijų vadovais  nuvyko į Gelgaudiškį. Dvaras įsikūręs ant įspūdingo Nemuno šlaito, supamas dar  XVIII amžiaus angliško stiliaus 118,5 ha parko. Dvarą pradžioje valdė Povilas Sapiega, o vėliau savininkai keitėsi.  

  

 

         Dvaras nuo 2009 m. restauruojamas.  Atnaujinti pastatai pritaikyti kultūros, turizmo  reikmėms. Dabartinių rūmų šeimininkų paslaugų dėka ekskursijos dalyviai apžiūrėjo sales, iš apžvalgos aikštelės apžvelgė didžiulį parką, prasidėjus lietui, terasoje, D. Lukošiui pasiūlius, pasikeitė nuomonėmis apie planuojamą išleisti sekančią knygą, draugiškai pabendravo,  užkando sumuštinių ir pasuko link namų.  Grįždami džiaugėsi patirtais įspūdžiais, gėrėjosi gražėjančia Lietuva.

 


 

Klubo nariai  apsvarstė klubo veiklą 2013 metais

  

         2014.04.25 apsvarstyti klubo  11-tų  metų veiklos rezultatus su pakilia nuotaika Vilniuje rinkosi aktyviausieji klubo nariai. Iš sąrašuose įregistruotų 222 narių, į susirinkimą Linavos būstinėje atvyko – 112.

 

          Klubo prezidento pareigas einantis Donatas Lukošius paskelbė susirinkimo dienotvarkę, kuri buvo vienbalsiai patvirtinta. Klubo narys Vytautas Milėnas perskaitė Susisiekimo ministro sveikinimą klubo nariams.

 

           Susirinkimo dalyviai  pirmininkauti susirinkimui pavedė V. Milėnui, o sekretoriauti  A. Narutį.  Pagal patvirtintą dienotvarkę D. Lukošius perskaitė ataskaitinį pranešimą, o  tarybos narys A. Baublys pateikė finansinę ataskaitą.

 

           Ataskaitose buvo pateikta išsami klubo veikla per ataskaitinį laikotarpį: aplankyta UAB Transekspedicija, Pinigų muziejus, Seimas, sukurtas ir pagamintas klubo nario ženklelis, įsteigtas internetinis klubo puslapis - www.automobilininkai.lt, išleista antroji knyga „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“. Dalyvavusiems gerą įspūdį  paliko metinis susitikimas Šiauliuose, kurio metu aplankytas Kryžių kalnas, naftos gamykla Mažeikiuose, NATO bazė Zokniuose. Klubas prisijungė prie 32 organizacijų, pasirašiusių memorandumą  dėl saugaus eismo.  Daug malonių įspūdžių patyrėme susitikimuose su profesorium V  J. Sirvydžiu,  technikos mokslų daktaru V. Sadausku ir kitais specialistais.

 

        Diskusijose dalyvavo R. Malkus, R. Martinavičius, A. Grigas, J. Bagdonas ir A. Paškauskas.

 

        Klubo tarybos darbas įvertintas teigiamai.

 

        Aktyviai dalyvavusiems klubo veikloje nariams: K. Akramui, B. Jucevičiui, D. Markevičienei, R. Olekai, A. Periokui, J. Pupieniui, S. Ročiui. V. Šiliniui ir  J. Vizgaičiui įteikti padėkos raštai, o A. Leonovui, M. Ivanauskui ir V. Valiūnui suteikti Veterano garbės vardai.

 

 

 

         Susirinkimas baigė darbą sugiedodamas klubo himną.

 


Susitikimas su autolenktynininku  Benediktu Vanagu

 

2014 m. kovo 13 d. įspūdžius iš Dakaro ralio pasakojo autolenktynininkas  Benediktas Vanagas, kuris Čilės Valparaiso mieste finišavo užimdamas bendrą 35 vietą. Šių metų Dakaro lenktynės vyko penktą kartą Pietų Amerikos žemyne. - geriausias pasaulyje išreklamuotas ralis.

 

      

Lenktynėse dalyvavo 50 šalių 431 ekipažas, 720 lenktynininkų. Juos aptarnavo 265 ratinės transporto priemonės ir 11 sraigtasparnių. Ralis vyko 14 dienų, nors didesnei pusei dalyvių jos baigėsi įpusėjus trasai. Kasdien teko įveikti iki 1000 km  atstumą spiginant 45  laipsnių karščiui pavėsyje. Tokioje aplinkoje kiekvienas ekipažo narys per dieną išgerdavo iki 10 litrų vandens. Tai didžiausi išbandymai žmonėms ir technikai.  Didelis lenktynininko pasiekimas  -  pasiekti  finišą. Tam  tikslui  įgyvendinti ištisus metus ruošiama technika ir treniruojami lenktynininkų organizmai.

 

    Aukščiau minėtos paskaitos vyksta VGTU  Transporto inžinerijos fakulteto patalpose, dalyvauja iki  30 klubo narių.

 

Keleivių vežimas geležinkeliais Lietuvoje 

 

    2014.02.13 d.  VGTU Transporto inžinerijos fakultete įvyko klubo narių susitikimas su  VGTU profesoriumi, technikos mokslų daktaru   Jonu Butkevičiumi ir Lietuvos geležinkeių keleivių vežimų direkcijos vadovu Dalijum Žebrausku.

 

Susitikime dalyvavo beveik dvidešimt klubo  narių. Pranešėjai veteranus supažindino su dabartine keleivių vežimų geležinkeliais būkle  Lietuvoje. Šiuo metu geležinkeliais naudojasi  apie 4 procentai keleivių, kai tuo tarpu autobusais – 14, o lengvaisiais automobiliais naudojasi net  81 procentas. Keleivių vežimų plėtrą geležinkeliais riboja veiklos nuostoliningumas, mažas susisiekimo greitis, pasenę riedmenys.

 

Automobilininkams negresia konkurencija iš geležinkelininkų pusės. Reikėtų rimčiau pastudijuoti galimybes, kaip daugiau keleivių persodinti iš lengvųjų automobilių į autobusus. 

                      

 

Širdies ligos, dirbtina širdis

      2014.01.23d. VGTU  Transporto inžinerijos fakultete  įvyko klubo narių susitikimas su profesorium Vytautu Jonu Sirvydžiu. Susitikime dalyvavo 23 klubo nariai, kurie įdėmiai dvi valandas klausėsi pokalbio apie žmonių širdies ligas ir medikų bei inžinierių pasiekimus gydant ligonius.

 

 

Automobilininkai gerai žino variklio svarbą automobiliui, bet su amžiaus tėkme vis dažniau susimąsto savo širdies būklę. Gerbiamas profesorius pateikė įspūdingus duomenis, kiek žmonių miršta nuo širdies ligų. Gydimas vaistais neduoda norimų rezultatų, todėl medikai ieško būdų, kaip efektyviau padėti sergantiems širdies ligomis. Vienas iš būdų – širdies transplantacija. Šį gydymo būdą riboja donorų stygius, bet šis gydymo būdas tobulėja nuo p

irmos transplantacijos 1967 metais pasaulyje (Keiptaune) ir 1987.09.02 d. Vilniuje. Vien tik Santariškėse jau atlikta virš 80širdies persodinimo operacijų. 20% ligonių po operacijų gyvena virš 20 metų.

       Medikai ir inžinieriai ieško būdų, kaip sergančią širdį pakeisti dirbtinu organu. Daugelyje išsivysčiusių šalių sukurtos arba kuriamos dirbtinos širdys. Jos visos  yra  labai brangios, reikalauja energetinio maitinimo – baterijos, kurio brangios ir sunkio, nepatogios pacientui judant. Palyginimui viena dirbtinė širdis pagal kainą prilygsta prabangiam automobiliui – apie 140.000 Lt. Be to, dirbtinos širdys  apie tris kartus didesnės už natūralias, todėl ne kiekvienam žmogui galima implantuoti. Jei širdis nėra visiškai nualinta, medikai sukuria naujus būdus kaip „suremontuoti“ širdį.

        Pastaraisiais metais vis daugiau pacientų gydomi susiaurėjusios širdies vainikines arterijas išplečiant atitinkamo dydžio balionėliais, į kraujagysles  įstatomi stentai.  Ir  tai atliekama neatvėrus krūtinės ląstos.  Lietuvoje per metus atliekama apie 6000 tokių angioplastikos procedūrų.

        Į vieną iš klausimų – kaip išsaugoti širdį ?  profesorius atsakė:

         - normaliai maitintis ir ilsėtis, nerūkyti, nepiktnaudžiauti alkoholiu, daug judėti, pozityviai galvoti ir ... daryti tai ką daug kartų girdėjome, bet daryti neskubėjome.

 

 


 

                 Pažintis su ekologiškais automobiliais

 

          2013.12.17 d. VGTU transporto inžinerijos fakultete įvyko Veteranų klubo „Automobilininkas“ narių susitikimas su tech. m. daktaru, docentu Vigilijum Sadausku. Susitikimo metu docentas supažindino 26 klubo narius

 

su ekologiškų automobilių gamybos plėtra,  teigiamas ir neigiamas puses juos eksploatuojant.

 

           Žmonija patenkinta, kad pasaulyje eksploatuojama per 500 milijonai automobilių iš pagrindų palengvina kasdieninę buitį, tačiau šis pasaulio stebuklas turi ir savo rykštę – atmosferos taršą.  Atmosferoje  net iki 80 % taršos sudaro automobilių išmetamos dujos – CO2.  Mokslininkai ieško būdų, kad automobilių išmetamų dujų sudėtyje CO2  kiekis neviršytu 130 g/km.

 

          Bandoma analogiškus automobilius keisti ekologiškesniais: hibridiniais, elektriniais, vandeniliniais bei ekologišku kuru varomais. Su jų privalumais ir minusais turėjo galimybę susipažinti klubo nariai.

 

 


 

 

2013.11.14 Veteranų klubo „Automobilininkas“  vadovų iniciatyva  Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakultete įvyko klubo narių susitikimas su Vilniaus miesto tarybos nariu (jis ir klubo narys) Vytautu Milėnu. Susitikime dalyvavo 23 klubo nariai.

 

              V. Milėnas turi ilgametę patirtį transporto srityje, todėl visas vakaras buvo skirtas Vilniaus dabarčiai ir perspektyvoms transporto srityje. V. Milėnas detaliai apibudino aktualiausias Vilniaus miesto transporto problemas, supažindino klubo narius su darbais, kuriuos vykdo šio šaukimo miesto deputatų taryba. Klubo nariai iš savo patyrimo teigiamai vertina trasos nuo Liepkalnio iki Gariūnų įrengimą, džiaugiasi vykdomais darbais Pietiniame apvažiavime, Aukštuose Paneriuose. 

 

Nevienareikšmiškai vertinama eismo organizavimo pastangos anksčiau susiformavusiame gatvių tinkle. Daug vilčių žadėjo „žalios bangos“ diegimas magistralėse, praktikoje davė tik spūsčių vietų pasikeitimą.

 

                  Pertvarka miesto keleiviniame transporte vykdoma su garsiais braškėjimais, bet kelio atgal nėra, reikia taisyti klaidas ir vengti nevykusių sprendimų.

 

                   Gaila, kad keičiantis tarybos kadencijoms ignoruojamas darbų tęstinumas, nepagrįstai užmirštami anksčiau pradėti darbai. Senamiestis dūsta nuo lengvojo transporto. Ankstesnės tarybos deputatai ruošė automobilių ribojimo Senamiestyje projektą. Pinigai iššvaistyti, projektas užmestas, o problema bujoja.

 

                 Miesto meras ir taryba mėgsta stumti grandiozinius tolimos ateities projektus, mums veteranams norisi daugiau dėmesio matyti senei pribrendusioms problemoms spręsti. Linkime racionalių sprendimų !

                   J. Mickus

 


 

 

2013.10.24      Veteranų klubų vadovų susitikimas Lietuvos geležinkelio muziejuje

 

         Dalyvavo: T. Sinkevičius ir septyni jų klubo nariai, 

 klubo “Automobilininkas”  nariai:   D. Lukošius M. Ivanauskas, A. Narutis ir J. Mickus. 

Saulius  Stanevičius – Pramonininkų konfederacijos veteranų klubo pirmininkas.  

         Pasikeista klubų darbo patirtimi, numatytos bendradarbiavimo gairės.  

 


 

2013.10.11 klubo ,,Automobilininkas‘‘ nariai lankėsi Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose ir Kruonio HAE

 

Energetika rūpi visiems

 

Po šiltos vasaros seka šaltos žiemos, panašiai prognozuoja senoliai. Artėjant šildymo sezonui, apsirūpinimas energetiniais resursais jaudina daugelį gyventojų, ne išimtis ir veteranai.

Atsinaujinusi klubo vadovybė spalio 11 dieną suorganizavo įdomią ekskursiją į du Lietuvos strateginius energetikos gigantus: Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloką (KCB) Elektrėnuose ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE).

Klubo prezidentas Donatas Lukošius išvykai pradėjo ruoštis iš anksto ir neįprastai. Dar rugsėjį visi klubo nariai savo mobiliuose telefonuose rado žinutę, kviečiančią spalio 11 dieną dalyvauti ekskursijoje. Tai pirmą kartą visi klubo nariai vienodomis sąlygomis galėjo dalyvauti išvykoje. Vilniaus regiono nariai rinkosi Vilniuje, o kitų regionų - Kaune. Kauniečiai ekskursiją pradėjo Kruonyje, o vilniečiai - Elektrėnuose, vėliau objektais susikeitėme, o galiausiai aplankyti UAB „Baltria" senovinių automobilių ekspoziciją ir aptarti išvyką visi susitikome jaukioje kavinėje „Skardis" prie greitkelio „Vilnius - Kaunas".

Lietuvos elektrinės KCB nauja įmonė, 2012 metų vasario 24 dieną pirmą kartą pradėti turbinų badymai, o po penkių dienų blokas įjunktas į tinklą keturių mėnesių bandomajam ciklui. Naujasis blokas 455 megavatų galios, pakeisiantis septintame dešimtmetyje statytus trečią ir ketvirtą blokus, padidins elektros gamybos pajėgumus, patikimumą ir efektyvumą. Šio bloko efektyvumas, esant maksimaliam apkrovimui, gali išaugti iki 30 % , o našumas - 59%. Tai reiškia, kad naudos gamtinių dujų 30% mažiau. Sunku įsivaizduoti, kad blokas per vieną valandą sudegina iki 82 tūkstančių kubinių metrų dujų !

KCB įrengė Ispanijos koncernas „ Iberdrola Ingenieria y Construccion S.A.U ", įrenginys, antras Baltijos šalyse pagal galingumą po Rygos, kainavo 1,3 mlrd. litų. Šis blokas gamina tik elektros energiją, o šilumą tiekti nepritaikytas. Taigi, uždarius analoginius blokus, Elektrėnams teks statyti atskirą katilinę. Tiek elektra, tiek šiluminė energija - dideli civilizacijos pasiekimai, tačiau dažnai nesusimąstome ir naudojame energiją netaupiai.

Ekskursija tęsėsi apie valandą, buvo pateikta daug skaičių, parodyta pagrindinė įranga, patalpos, pademonstruoti valdymo principai. Padėkoję už ekskursiją, po pusės valandos pasiekėme Kruonio KHAE.

Kruonio HAE - iš tolo mus stebino baseino gabaritais ir didele kalvota tvarkingai prižiūrima teritorija. Prie vartų maloniai mus sutiko įmonės specialistas, kurio lydimi su autobusu pasikėlėme į baseino viršų. Nuo baseino viršaus atsiveria aplink žaliuojantys miškai ir juos skiriantys Nemuno vingiai, bei rudenėjantis gamtovaizdis. Gražus mūsų kraštas !

Kruonio HAE idėja imta svarstyti dar 1962 metais, o pradėta realiai statyti 1978 metais. Projekte buvo numatyta sumontuoti aštuonius generatorius po 200 MW galios, tačiau keičiantis santvarkai ir aplinkybėms iki šiandien įrengti tik keturi generatoriai 900MW galios , pirmasis -1992 metais.

Ši elektrinė vienintelė tokio tipo jėgainė Baltijos šalyse. Ji, esant energijos pertekliui, vandenį iš Nemuno pakelia į 100 metrų aukštyje esantį baseiną, kuriame telpa iki 41 mln. kubinių metrų vandens ir užima apie 300 ha. Šio kiekio vandens užtenka keturiems agregatams dirbti pilnu pajėgumu iki 12 valandų. KHAE ypatinga tuo, kad per dvi minutes gali įsijungti į bendrą elektros tinklą avarijų prevencijai arba jų likvidavimui pagreitinti. Įprastinėmis sąlygomis dalis agregatų nedirba, ką mes ir stebėjome ekskursijos metu.

Dauguma mūsų iki apsilankymo Kruonio HAE iš aplinkinių buvome girdėję teiginių, kad siurbiant vandenį į baseiną nusenka vandens lygis Nemune, dėl ko paplaunami krantai erozuoja, žuvys turbinose sutraiškomos ir pan. Dabar pabuvoję vietoje įsitikinome, kad teiginiai iš piršto laužti.

Baigę ekskursiją, malonių šeimininkų išlydėti išskubėjome į paskutinį išvykos punktą - UAB „Baltria" senovinių automobilių ekspoziciją. Čia individualiai apžiūrėjome senovinius vakarietiškus automobilius, daugiausiai amerikietiškus. Įsitikinome, kad vakaruose automobilizmas ryškiai pirmavo. Besidairant po ekspoziciją sulaukėme kauniečių. Galiausiai susitikome, suskaičiavome, kad išvykoje dalyvavo vilniečių -21, kauniečių, panevėžiečių ir alytiškių - 17.

Klubo prezidentas D. Lukošius susirinkusiems ekskursijos dalyviams pateikė staigmeną - įteikė naujai pagamintus firminius klubo nario ženklelius. Dėl ženklelio reikalingumo diskutavome dešimtmetį, o D. Lukošius vienas ryžtingai užbaigė ginčą. Už šį žestą ir kitas pastangas paįvairinti klubo veiklą prezidentas susilaukė pagyrimų. Jis padėkojo šio krašto atstovui - tarybos nariui Juozui Bernackui už suteiktą galimybę po ekskursijų susirinkusiems pabendrauti, taip pat padėkojo Kauno regiono vadovui Jonui Gaubšui už kitos grupės organizavimą, bei Alytaus, Panevėžio regiono vadovams už pastangas jų nariams dalyvauti šiose ekskursijose. Pabaigai, prieš senovinių automobilių ekspoziciją ant laiptų pakopų sustojusius klubo narius, Mindaugas Ivanauskas su daina ir diriguodamas užvedė visus ekskursijos dalyvius. Su gera nuotaika išsiskirstėme į namus.

Įspūdžius užrašė Jonas Mickus


 

 

2013.09.13 ,,Automobilininko" nariai susitiko Šiauliuose

Automobilių transporto veteranų klubo „Automobilininkas" nariai kasmet rengia išvykas į skirtingus Lietuvos regionus. Veteranai jau lankėsi Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje. Šiemet rugsėjo 13-ąją „Automobilininko" atstovus priėmė bei turiningą programą parengė klubo nariai iš Šiaulių regiono.

Į Šiaulius atvyko apie penkiasdešimt „Automobilininko" narių iš visų regionų. Saulės mieste veteranai lankėsi ne pirmą kartą - 2008-aisiais Kryžių kalne pastatytas kryžius kelių transporto darbuotojams, taip pagerbiant gyvuosius ir Anapilin iškeliavusius draugus. Kryžių kalne klubo nariai apsilankė ir šiemet - padėta gėlių prie savojo kryžiaus, apžiūrėta nuolat besikeičianti unikali šventovė po atviru dangumi. Šį apsilankymą veteranų klubo nariams primins bendra nuotrauka prie Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo kryžiaus.

Tačiau prieš tai „Automobilininko" nariai dar apžiūrėjo Mažeikių naftos perdirbimo įmonę „Orlen Lietuva" bei pabuvojo NATO aviacijos bazėje Zokniuose. Kad kelionė neprailgtų, klubo nariai važiuodami dalijosi prisiminimais, pasakojo linksmus ir įdomius nuotykius iš savo turiningo gyvenimo.

Kai kurie klubo nariai dalyvavo statant Mažeikių naftos perdirbimo įmonę, kiti teikė pagalbą ją įrengiant, tad jiems pamatyti išaugusį ir tikru gigantu tapusį savo „kūdikį" buvo ypač įdomu.
Susirinkusiuosius „Orlen Lietuva" atstovas supažindino su įmonės istorija, jos veikla, pasiekimais. Jis taip pat atsakė ir į gausybę klubo nariams kilusių klausimų.

„Orlen Lietuva" gyvuoja jau ketvirtą dešimtmetį, ją valdo ketvirtasis savininkas. Ji nuolat plečia gamybos apimtis, tobulina technologijas. Gamykla buvo pastatyta 1980 metais, jos pajėgumai - perdirbti šešis milijonus tonų naftos. Dabar gamybos apimtys artėja prie dešimties milijonų tonų. Gamybos procese atsisakyta naudoti nuodingą švino tetraetilą, daug gamybos procesų automatizuota - tai suteikė galimybę perpus sumažinti darbuotojų skaičių. Dabar gamykloje dirba apie 1600 darbuotojų, tačiau, pasak „Orlen Lietuva" atstovų, artimiausiu metu jų dar turėtų mažėti.

Pasak gamyklos atstovo, įmonėje itin daug dėmesio skiriama darbo saugos, gamtosaugos klausimams, tačiau gaisrų ir nelaimingų atsitikimų vis dėlto pasitaiko.

Vienas iš jų - didžiulis gaisras, suniokojęs gamyklą 2006-aisiais.

Pasisėmę ekonominių žinių energetikos srityje, padėkoję gamybininkams, „Automobilininko" nariai išskubėjo į NATO aviacijos bazę Zokniuose.

Bazė - karinis objektas, tad visiems išsyk liepta autobuse palikti fotoaparatus, išjungti mobiliuosius telefonus. Tvarka yra tvarka - gaila, tačiau įspūdingi, kiekvieną akimirką į orą pasirengę pakilti metaliniai paukščiai taip ir liko neužfiksuoti atminčiai... Iš anksto buvome perspėti palikti kepures, neliesti lėktuvų ar jų detalių rankomis, laikytis atokiau nuo brangios technikos - visa tai buvo svarbu ir dėl mūsų pačių saugumo.

Belgų karininkas žerte žėrė įdomius faktus apie naikintuvus, pasakojo apie kariškių darbą, tarnybos rutiną.

Grakštūs it pasirengę į dangų kilti paukščiai lėktuvai nepribloškė dydžiu; „Fighting falcon" ilgis - vos 14 metrų, aukštis - penki metrai, o plotis - dešimt metrų. Žiūrint į taikiai ant žemės besiilsinčius naikintuvus sunku patikėti, jog šie gražuoliai slepia savyje tokią galingą jėgą ir mirtį sėjančius ginklus...

Pribloškė ir metalinio paukščio kaina - tokio tipo lėktuvas kainuoja apie 20 milijonų dolerių. Ir kaip čia neprisiminsi senovės romėnų posakio: „Si vis pacem - para bellum" (Nori taikos - ruoškis karui). O tas pasirengimas, pasirodo, labai jau nepigiai kainuoja...

Belgas karininkas pasakojo apie naikintuvų galimybes bei misijas, kuriose jau teko dalyvauti jo kraštiečiams. Be taikaus Europos Sąjungos sienų saugojimo, mūsų matyti naikintuvai pabuvojo ir Libijoje, kur jiems teko dalyvauti kariniuose veiksmuose.

Tądien, kai lankėmės Zokniuose, Lietuvos krepšinio rinktinė turėjo žaisti su belgais. Pažadėję juos nugalėti, belgų karininko juokais buvome išprašyti iš bazės. Beliko padėkojus už itin įdomų pasakojimą traukti savais keliais...

Aplankiusius Kryžių kalną, pavakarieniavusius ir pasimėgavusius gražiu Lietuvos krepšininkų žaidimu, veteranus į krepšinio aikštelę pakvietė Mindaugas Ivanauskas. Čia surengtos improvizuotas baudų mėtymo varžybos, suteikusios dalyviams ir žiūrovams gausybę teigiamų emocijų. Kaip ir dera, šiose varžybose nugalėjo draugystė.

Vakaras baigėsi visiems drauge sugiedojus automobilininkų himną, kuriam melodiją bei žodžius parašė tas pats nenuilstantis Mindaugas Ivanauskas.

Besiskirstantys klubo nariai nuoširdžiai dėkojo Šiaulių regiono vadovui Viliui Laužikui, klubo narei Aušrai Juozapavičienei bei visiems šiauliečiams ir mažeikiškiams, padėjusiems surengti įspūdingą šventę.

Kitais metais „Automobilininko" nariai sutarė rinktis Vilniuje.

Lina Jakubauskienė


 


2013.05.23 klubo tarybos posėdyje viceprezidentu išrinktas Rimantas Bubnelis, o tarybos sekretoriumi Algis Narutis.


 2013.05.10 vyko metinis - ataskaitinis klubo narių susirinkimas

 

ir paminėtas klubo dešimtmetis. Pasveikinti automobilių transporto veteranų atvyko Lietuvos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, asociacijos ,,Linava", Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Autoverslininkų asociacijos ir giminingų klubų atstovai. Labiausiai pasižymėjusiems ir daugiausia savo gyvenimo metų kelių transporto plėtrai skyrusiems klubo nariams Algimantui Baubliui, Gintautui Mockevičiui, Jonui Karalevičiui, Antanui Paškauskui ir Mykolui Tarandai susisiekimo ministras įteikė padėkos raštus bei Susisiekimo ministerijos dovanėles.
Laikinai einantis prezidento pareigas Donatas Lukošius savo pranešime pristatė per metus klubo tarybos nuveiktus darbus, padėkojo Valstybinei kelių transporto inspekcijai, asociacijai „Linava" ir kitiems rėmėjams, suteikusiems klubui patalpas bei rėmusiems finansiškai, o taip pat kitais būdais.

Garbės prezidentas Antanas Paškauskas pasveikino susirinkimo dalyvius su klubo jubiliejumi, paminėjo per dešimtmetį nuveiktus darbus ir palinkėjo visiems sveikatos ir laimės.
Rengiantis paminėti klubo dešimtmečio jubiliejų, išleista knygelė ,,Veteranų klubo ,,Automobilininkas" dešimtmečio kronika", kurioje aprašyti svarbiausi nuveikti darbai ir įvykiai. Išleistas ir kompaktinis diskas apie klubo narių išvykas, bei klubo veiklą vaizduojančiomis nuotraukomis.

Klubą jubiliejaus proga pasveikino visi susirinkime dalyvavę svečiai, o juos, įteikdamas dovanėles klubo vardu, D. Lukošius. Buvo įteikti padėkos raštai klubo nariams: J. Bagdonui, A. K. Baubliui, J. Bernackui, P. Budreikai, A. Giliui, A. Mateliūnui, P. Rakickui, A. V. Riebždai, S. Ročiui, A. Semionovui, V. Valiūnui, E. Vekrikui, J. Veselovui ir V. Zabarauskui , o garbingiausias apdovanojimas - Veterano garbės vardas - suteiktas B. Jaskovikui, V. Kavaliauskui, A. Kondrusevičiui, G. Kriukui, D. Kubilienei, J. Memiui ir V. Žukauskui.
Atminimo dovanėlės dešimtmečio proga buvo įteiktos 20 - čiai klubo veikloje aktyviai dalyvavusiems klubo nariams, o garbės prezidentas Antanas Paškauskas apjuostas ir vardine juosta.
Veteranų klubo ,,Automobilininkas" prezidentu išrinktas Donatas Lukošius.
Į tarybos narius pasiūlytos Algimanto Baublio, Rimanto Bubnelio, Juozo Bernacko, Mindaugo Ivanausko, Vytauto Kalašinsko, Algio Naručio, Eugenijaus Ruškaus bei Valdo Valiūno kandidatūros. Visi jie išrinkti vienbalsiai.
Pasibaigus oficialiajai daliai, „Automobilininko" nariai pabendravo tarpusavyje per jiems surengtą iškilmingą vakarienę.


 
2013.04.25 klubo dešimtmečio proga automagistralės Vilnius - Panevėžys 16- tame kilometre, prie sankryžos į Dūkštas, šalia UAB ,,Transekspedicijos" pastatų, klubo nariai V. Kavaliauskas, D. Lukošius ir J. Mickus pasodino dešimt ąžuoliukų.


 2013.04.25 25 - erių klubo narių grupė lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, kur susipažino su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra. Pirmieji Seimo rūmai buvo pastatyti 1980 metais vietoje buvusio ,,Žalgirio" jaunimo stadiono. Juose apžiūrėtos Algirdo Mykolo Brazausko, Lietuvos Tarybos ir Konstitucijos salės, kurios skirtos konferencijoms, pasitarimams bei susitikimams.
Antruose rūmuose klubo nariai vizualiai stebėjo plenarinių posėdžių salėje vykstantį posėdį, matė, kaip yra priiminėjamas įstatymas ir kaip dirba seimo nariai.
Klubo nariai paliko Seimo rūmus su pakilia nuotaika ir gerais prisiminimais.


 2013.02.14 organizuota ekskursija į Pinigų muziejų Vilniuje. Klubo nariai susipažino su pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais ir bankininkystės raida mūsų šalyje. Moderniame muziejuje, kuriame sumaniai pritaikyta kompiuterinė informacijos pateikimo technologija, klubo nariai patys galėjo aktyviai dalyvauti pažinimo procese.
Apžiūrėtos pinigų ir bankininkystės istorijos, šiuolaikinių ir lietuviškų pinigų, bei edukacijos salės, xv -tojo amžiaus primityvūs monetų kaldinimo įrankiai ir šiuolaikiniai gamybos procesai. Norintys nusikaldino simbolinę monetą, atsispausdino suvenyrinį banknotą ir ultravioletinių spindulių detektoriumi pasitikrino ar jų turimas banknotas yra tikras. Ekskursijoje dalyvavo 19 klubo narių.


 

2012.12.22 grupė Vilniaus regiono klubo narių dalyvavo ekskursijoje ,,Vilniaus vienuolynai". Lankėsi, prie miesto Rotušės aikštės pastatytuose Jėzuitų profesų namuose (vienuolyne) ir prie jo Šv. Kazimiero bažnyčioje, bei Stačiatikių vienuolyne ir šalia esančioje Šv. Dvasios cerkvėje. Ekskursijos vadovė ir maldos namų administratoriai supažindino su istorija, vienuolių gyvenimu ir jų buitimi. Dalyvavo 19 klubo narių.


 2013.01.21 vilniečiai klubo nariai lankėsi UAB ,,Transekspedicijoje‘‘. Su krovinių terminalu, krovininių automobilių techninio aptarnavimo ir remonto centru, teritorija bei inžineriniais įrenginiais supažindino bedrovės technikos direktorius V. Gražys.
Veteranai susipažino taip pat su logistikos ir sandėlių ūkiu, krovinių ekspedijavimo savitumais, jų vežimo geografija, tolesne ambicinga logistikos centro plėtra. Bendrovės generalinis direktorius V. Pelėda priėmė jaukioje posėdžių salėje, kur šiltai pabendrauta, prisiminti su buvusiais bendradarbiais nuveikti darbai, įvairūs prisiminimai organizuojant krovinių pervežimus prieš 22 metus. Vadovas su dauguma veteranų anksčiau dirbo. Veteranai už šiltą priėmimą nuoširdžiai padėkojo. Dalyvavo 15 Vilniaus regiono klubo narių.